ဆင္းသက္လာပံု

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္၏ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား၏ မူလေဒသရင္းကား တရုတ္အေနာက္ပိုင္းမြန္ဂိုကုန္းျမင့္ေဒသျဖစ္ေလသည္။   မြန္ဂိုကုန္းျမင့္ေဒသတြင္အေနာကာလာေသာအခါ လူဦးေရတျဖည္းျဖည္းတိုးလာၿပီး ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာေဒသမ်ား ကိုရွာေဖြ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျပန္၏ ထုိသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကရာ    သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း၊ ျဗဟၼပုတၱရာျမစ္ေၾကာင္း မ်ား မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔အုပ္စုသံုးစုကြဲ၍ ၀င္ေရာက္လာၾက၏
              
              ယင္း အုပ္စု သံုးစုမွာ _______________

                                        (၁) မြန္ခမာအုပ္စု၊
                                        (၂) တိဗက္ျမန္မာအုပ္စု၊
                                        (၃) ထိုင္းတရုတ္အုပ္စု
                          တို႕ျဖစ္သည္။

ယင္းအုပ္စုႀကီး သံုးစု အနက္ တိဗက္ျမန္မာအုပ္စုတြင္ ကခ်င္အုပ္စု၊ျမန္မာႏွင့္ ေရွးျမန္မာအႏြယ္အုပ္စု ၊ လိုလို မုဆိုးအုပ္စုဟူ၍အုပ္စုသံုးစုခြဲကာ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။သို႔ရာတြင္တစ္စုႏွင့္တစ္စု၀င္ေရာက္လာ ၾကသည့္ အခ်ိန္ကားမတူညီၾကေပ။
       ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္း၊ မ်က္ႏွာစာ ၃၀ ၌ ျမန္မာ ၇ မ်ိဳးထဲတြင္ မန္မာ၊ေယာ(ပရဲ)၊ရခိုင္၊ထား၀ယ္၊ပ်ဴ၊ကမ္းယံ၊ေတာင္သူဟုေရတြက္ထားသည္ကိုေထာက္လွ်င္   ေတာင္သူ အမည္ခံခဲ့ေသာပအို၀း္သည္တိဗက္ျမန္မာအုပ္စုတြင္ပါ၀င္လိမ့္မည္ဟုယူဆရပါသည္။တိဗက္ျမန္မာအုပ္စုတြင္
ျမန္မာ၊သက္လိုလို၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊နာဂႏွင့္ကရင္ဟု သတ္မွတ္ထား၏ ပအို၀္းကိုကရင္အုပ္စုတြင္ထည့္ သြင္းထားေသာေၾကာင့္ တိဗက္ျမန္မာအစုပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာရွိသည္။
     
   ဦးေဖေမာင္တင္ ျပဳစုေရးသားျပဳစုသည့္ ဘာသာေလာက က်မ္းတြင္ ေတာင္သူ ကား၊လယ္ျပင္အစပ္ေတာင္တန္းတြင္ေတာင္ယာလုပ္သူဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။ စာေရးဆရာေမာင္ေသာ္ကလည္းျပည္သူ႕ၾကယ္ဂ်ာနယ္စာ-26တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွတိုင္းရင္းသား မ်ားေဆာင္း ပါးတြင္တိဗက္ျမန္မာအစုတြင္ပါ၀င္သူမ်ားမွာဂဒူး၊ထမန္၊သက္၊နာဂ၊ခ်င္း၊ကခ်င္၊ဂ်င္းေဖာ၊ျမန္မာ၊လရွီ၊မိုင္းသာ၊
မြန္၊ဓရု၊အဇီ၊အင္းသား၊ေတာင္ရိုး၊ဓႏု၊ေယာေခ်ာင္းသား၊ရခိုင္၊ဗမာ(ၿမိတ္)၊ဗမာ(ထား၀ယ္)၊ပေဒါင္၊ပအိုး၊ကယား ၊ဗရဲ၊ကရင္၊လီသူး၊ ေယာယင္၊လားဟူ၊ေကာ္၊စသည့္လူမ်ိဳးမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထား၏ ။

         ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏  ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း  စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ ____________
                         ထိုင္း တရုတ္အႏြယ္၀င္မ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ေရွးအက်ဆံုး၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားကား ကရင္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္အႏြယ္သူျဖစ္ေသာ ပအို၀္းေတာင္သူလူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကဖြယ္ရွိသည္ဟုယံုၾကည္စရာရွိေလသည္။ ယင္းေတာင္သူလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသတစ္၀ိုင္ႏွင့္ သထံုခရိုင္ေတြအေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းျပဳၾကေလသည္ ။ ပအို၀္းေတာင္သူမ်ားေနာက္ ကရင္ နီေတာင္တန္းေဒသတစ္၀ုိက္ ၊ သန္လ်င္ခရိုင္ ပဲခူး ရိုးမႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား တစ္၀ိုက္တြင္ အစုစုကြဲကာ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကေလသည္ ဟုေဖၚျပထားသည္ ။

     အခ်ိဳ႔သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကလည္း ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း၏ အယူအဆနည္းတူ ေတာင္သူေခၚပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ သည္ထိုင္းတရုတ္အုပ္စုမွဆင္းသက္လာ သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ယိုးဒယားႏြယ္၀င္ေသာတရုတ္အုပ္စု (ထိုင္းတရုတ္) (၀ါ) (တရုတ္ထိုင္း) တြင္း ကရင္အုပ္စု ၊ရွမ္းအုပ္စုႏွင့္ အျခားအုပ္စုငယ္ေလးမ်ား ပါ၀င္သည္ ။ကရင္အစုတြင္ပါ၀င္ ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား မွာ စေကာ၊ပကူး၊ဘြဲ႕၊ေတာင္သူ၊ကရင္ျဖဴ၊ပိုး၊ကယား(ကရင္နီ) ပေဒါင္၊ယင္းေသာ္၊ဇယိန၊ယင္းတလဲႏွင့္ ကဲခိုတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေတာင္သူေခၚ  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ထိုင္းတရုတ္အုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေနေပသည္။ 

         ဆာေဂ်ေဂ်ာ့စေကာ (Sir J George Scott) မွတ္တမ္းအရလည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္တြင္း ဘက္မွ သာလွ်င္မကပဲ ယိုးဒယား ကေမၻာဒီးယား မဲေခါင္ျမစ္၀မ္းေတာင္ပိုင္း ေဒသတြင္လည္း ျပန္႔က်ဲေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာျပ ထားသည္။
          (Major Enrequeeze) ေမဂ်ာ အင္ ကြိဇ္ ျပဳစုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္တြင္လည္း ကရင္သည္ထိုင္းတရုတ္အႏြယ္မွဆင္းသက္လာသည္ဟု ေရးသားထားေလသည္။ ကရင္ဘ၀ဓေလ့  စာအုပ္တြင္ပအို၀္းသည္ ကရင္အႏြယ္အစုျဖစ္ၿပီး ကရင္သည္ထိုင္း တရုတ္အုပ္စုမွ ဆင္းသက္လာသည္ ဟု ေရးသားေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ထို႕ေၾကာင့္အထက္ပါ ပညာရွင္မ်ား၏ယူဆခ်က္မ်ား ကိုၾကည့္လွ်င္ တာင္သူေခၚပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္တိဗက္ျမန္မာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္ဟုလည္းေကာင္း ၊  ထိုင္းတရုတ္အုပ္စုတြင္ပါ၀င္သည္ဟု လည္းေကာင္း အယူအဆ ကြဲျပားေန ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment