ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ေရွးအက်ဆံုး
ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ မြန္တို႔သည္တရုတ္ျပည္ေနာက္ပိုင္းရွိကုန္းျပင္ျမင့္မ်ားမွ ေတာင္လက္သို႔ဆင္းသက္လာၾကၿပီး လွ်င္ဧရာ၀တီျမစ္၀၊စစ္ေတာငး္ျမစ္၀၊သံလြင္ျမစ္၀၊မဲနန္ျမစ္၀၊မဲေခါင္ျမစ္၀ အရပ္ေဒသတို႕၌ ၿမိဳ႕ရြာတည္ေထာင္ေန ထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ေရွးအက်ဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္မွာ  သု၀ဏၰဘုမၼိ သထံုျပည္ျဖစ္၏ ပဲခူး ဟံသာ၀တီမွာ   သထံုျပည္မွသြားေရာက္၍ ေနာက္မွတည္ေထာင္ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ေလသည္။
   
      ဦးဘသန္း၏ ေက်ာင္းသံုးျမန္မာရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ တြင္  ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း အလိုမွာ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ သထံုၿမိဳ႕ကား
ယခုအခါေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔၏ အခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္သည္။ သထံု ရာဇ၀င္တြင္ သထံု၌ ေတာင္သူ ပအို၀္း လူမ်ိဳးမွာမင္းမ်ားစိုးစံ ေၾကာင္းဆိုသည္။ ေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေရွးကပုဂံနယ္ ယခု ပခုကၠဴအပါနယ္တြင္ လည္းရွိၾကသည္ ဟု ေရးသာေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း၏ အယူအဆကို လက္ခံလွ်င္ ေတာင္သူေခၚ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မြန္တို႔ထက္ေစာ၍ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္ဟူ၍ ယူဆဖြယ္ ရာျဖစ္ေလသည္။
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၄၁ တြင္ ____
        ေရွးေဟာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေမာင္းဂြတ္အႏြယ္လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ 
အထဲတြင္ကရင္ႏွင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ေရွးက်၍ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း ျပဳခဲ့သည္ဟူ၍ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားထက္ ေနာက္က်သည္ဟု ယူဆၾကသည္ ဟု ေဖၚျပထား၏
          ကမၻာေအး အရွင္တိေလာကသာရ ေလ့လာေရးသားသည့္ ရွမ္းျပည္၊ေညာင္ေရႊ၊ေတာင္ႀကီးသမိုင္း မ်ားႏွင့္တကြ သယံဇာတ ကမၻာ႕တန္ဆာမဟာပါသဏမံုတ၀လိုဏ္ဂူစာအုပ္ငယ္တြင္လည္း၊ ေတာင္ပိုင္းရွမ္း ျပည္တြင္ယခုထင္ရွားထြန္းကားေနေသာ ပအို၀္း (ေတာင္သူ) လူမ်ိဳးႏွင့္ အင္းသားတို႔ကား ေနာက္ပိုင္းက်မွ၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၏ ဟူ ၍ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႔ရ၏
  ထို႔ေၾကာင္းဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း၏ အယူအဆကလႊဲလွ်င္ ပအို၀္းေခၚေတာင္သူလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မြန္တို႔ထက္ ေနာက္က်၍၀င္ေရာက္လာၾကသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကယူဆၾကေလသည္။
        ေတာင္သူေခၚ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ တရုတ္ကုန္းေျမဘက္မွ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ေတာင္ဘက္အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းေရႊ႕လာၾက၏ ၆ ရာစုေလာက္တြင္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ ေတာင္ပိုင္းျဖစ္ေသာယခုေခတ္အရင္္နီ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတစ္၀ိုက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းျပဳၾကေလ သည္။ထိုမွတစ္ဖန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အစုစု ကြဲလြဲ၍ ျပန္႔ႏွံ႔၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကပံုရေလသည္။
မူလက ကရင္လူမ်ိဳး မ်ားသည္ ကရင္နီေတာင္တန္းေဒသ၊ သံလြင္ခရိုင္ႏွင့္ပဲခူးရိုးမေတာင္မ်ားတစ္၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္းၾကဟန္ရွိ၏ ပအို၀္းေခၚေတာင္သူလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္သထံုခရိုင္အတြင္း၌ ေနထိုင္ခဲ့ၾကဟန္ရွိေလသည္။

       ဆာေဂ်ာ့ စေကာကမူ ကရင္၊ပအုိ၀္း(ေတာင္သူ)ႏွင့္ ရွမ္းတို႔သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ႏြယ္တည္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာေက်ာ္ေစာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ ဟုေရး သားေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။
  မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၄င္းတို႔မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအလိုက္ေရွးေဟာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံကာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းကေလးမ်ားကို ထူေထာင္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္ ခဲ့ၾကဟန္ရွိေလသည္ ၄င္းတို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမညီျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားကို သူ႔ထက္ငါ လုယက္တိုက္ခိုက္ လ်က္ရွိေနခဲ့ၾကေသာ ပ်ဴ၊မြန္ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့ၾကပံုရေလသည္။ ေတာင္သူေခၚပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ သည္ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူဟု ေခၚခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာသည္။

0 comments:

Post a Comment