မ်ိဳးႏြယ္စု

       ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ ၆ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၈ တြင္ ေမဂ်ာ အင္းရစ္က ရွမ္းျပည္သထံုနယ္တြင္ ပအို၀္းတို႔
သည္ နမ့္ေခ၊တေတာက္၊ ကြန္လံုက်ဥ္စမ္းႏွင့္ခိုင္ဟူ၍ လူမ်ိဳးစုငါးစုကြဲသည္ဟုေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအႏြယ္တစ္ခုလံုး အဓိကေျပာဆိုေသာစကားမွာ ကြန္လံု စကားျဖစ္သည္။ ပအို၀္းမ်ိဳးႏြယ္
စုကို ကြန္လံု၊ခရိုင္း၊တေတာက္ဟူ၍ မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးသံုးစုခြဲထားသည္။    ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲနယ္ေတာင္ေဒသႏွင့္
ပင္လံုၿမိဳ႕ က်န္းစန္း ေတာင္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ကြန္လံုမ်ိဳးႏြယ္စုသည္စီးပြားေရးတြင္အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု
ထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၾကေလသည္။
            ခရိုင္း ေခၚအႏြယ္စုမွာ ကြန္လံုအႏြယ္ႏွင့္ေရာေႏွာေနထိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး ဒုတိယလူဦးေရအမ်ားဆံုး 
စုျဖစ္၏ ဤမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ေနာက္ပစ္၊ထီရီး၊နာရီ၊ဟမ္စု၊၀င္ယႏွင့္ပင္ေလာင္းေဒ
သတို႔တြင္အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။ ဤအႏြယ္စုသည္ၿခံလုပ္ငန္းကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္စီးပြား
ေရးအသင့္အတင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေလသည္။
               တေတာက္ အႏြယ္စုမွာ ဓႏု ၊ ေတာင္ရိုးတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရ
သည္။ဤအႏြယ္စုသည္ ေအာင္ပန္း၊ဟဲဟိုး၊တီက်စ္ေဒသတြင္အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္
ပ်ိဳးေရးတြင္ ၀ါသနာထံုၾကေလသည္။
              ဦးမင္းႏိုင္ျပဳစုေရးသားသည့္  တို႔ေသြးတုိ႔သား တိုင္းရင္းသားစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၅ တြင္ ပအို၀္း
လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ၁၀မ်ိဳးခန္႔ရွိသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမိသမွ်တြင္ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္း
သားတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခားေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

                  
အမွတ္စဥ္ မ်ိဳးႏြယ္စု ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္ရာေဒသ
ပအို၀္းကြန္လံု ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိမဲနယ္ေတာင္ေဒသ
ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္က်န္းစန္းေတာင္ေဒသ။
ပအို၀္းခရိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိေနာင္ပစ္၊ထီရီး၊နာရီ
၀င္ေလ ဟမ္စု၊ေနာင္ပစ္ႏွင့္ပင္ေလာင္းေဒသ။
ပအို၀္းတေတာက္ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕နယ္၊ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ဟို၀မ္မိုးနဲ
ပအို၀္း၀ါးဖရဲ ဟို၀မ္၊မိုးနဲ။
ပအို၀္းလြယ္အိုင္း ေဟြးလံု၊ေက်ာက္တန္းအေနာက္ဘက္(ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္)။
ပအို၀္းက်န္းစန္း မိုင္းပြန္ေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ ပင္လံုအေနာက္ဘက္။
ပအို၀္းတယန္ လြယ္လံု၊ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
ပအို၀္း ဓႏု ရြာငံ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္
ပအို၀္းပန္နင္ အင္းယားရြာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္
၁၀ ပအို၀္း ပေတာင္ လြိဳင္ေကာ္အေနာက္ဘက္ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ဖယ္ခံုၿမိဳ႔နယ္
၁၁ ပအို၀္းတယိုင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
၁၂ ပအို၀္းေတာင္ရိုး ယိုးဒယားနယ္စပ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ၾကားေဒသ။
၁၃ ပအို၀္း ပထံု ကယားျပည္နယ္
၁၄ ပအို၀္း တကြာ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္။
၁၅ ပအို၀္း ကြန္စံ နမ့္ဟတ္၊နမ့္ပိုဟြန္၊ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္။

    ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငေသာက္ရင္းအႏြယ္စုႏွင့္ မိုင္းကိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြေတာင္သူ အႏြယ္ရွိေသးသည္
ဟု သိရသည္။    ပင္းတယ ၿမိဳ႕အနီးရွိ ငေသာက္ရင္း မ်ိဳးႏြယ္စု ေျပာဆိုေသာ စကားမွာ ပအို၀္းႀကီး
(ကြန္လံ၊ခရိုင္း၊တေတာက္) မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ရုတ္တရက္နားမလည္ေပ။သို႕ေသာ္တစ္လံုးျခင္းေလ့လာပါကပအို၀္း
စကားမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေပသည္။

  

0 comments:

Post a Comment