လမ္းပန္းဆက္သြယ္္ေရး


ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သထံုခ႐ိုင္၊ ပဲခူးခ႐ိုင္၊ ေတာင္ငူခ႐ုိင္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ ေျမျပန္႕ေဒသတြင္ ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ ကားလမ္းျဖင့္သာမက ရထားလမ္းျဖင့္လည္း အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ၾကသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္မူကား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကိုသာ အားထားရသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားမ်ာ ကားလမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းသည္။ ရွိေသာကားလမ္းမွာလည္း လမ္းၾကမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။ အဓိကကားလမ္းမႀကီးသည္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာအရပ္၏ အလယ္ဗဟိုကို အေရွ႕--အေနာက္ ျဖတ္သန္းထားၿပီး ကေလာၿမိဳ႕မွ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ တာေရာအထိ မိုင္ေပါင္း ၂၁၂ မိုင္ ရွည္လ်ားသည္။

ယင္းကားလမ္းမႀကီးမွ ေတာင္ဘက္သို႕ ခြဲထြက္ေသာ ကားလမ္းမွာ ေအာင္ပန္း၊ ပင္ေလာင္းမွ လြိဳင္ေကာ္အထိ ၁၀၈ မိုင္ရွိသည္။ ဤလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ဤလမ္းကို အေနာက္လမ္းဟု ေခၚသည္။ ေတာင္ႀကီး - ဆီဆိုင္ - လြိဳင္ေကာ္ ကားလမ္းမွာ ၉၁ မိုင္ရွည္ေလသည္။ ဤလမ္းကို အေရွ႕လမ္းဟု ေခၚ၏။ နမ့္စံ - မိုးနဲ - ေမာက္မယ္လမ္းမွာ ၅၇ မိုင္ ရွည္သည္ ထို႕ျပင္ ေအာင္ပန္းမွ ေျမာက္ဘက္သို႕ ခြဲထြက္ေသာ လမ္းတစ္လမ္းမွာ ေအာင္ပန္း - ပင္းတယ - ရပ္ေစာက္လမ္း ျဖစ္ၿပီး ၅၆ မိုင္ ရွည္၏။ ၄င္းလမ္းတြင္ က်ံဳးမွ ခြဲထြက္ေသာ ရြာငံ - ေရဦးလမ္း ရွိသည္။ ေနာက္တစ္လမ္းသည္ လြိဳင္လင္ - ပင္လံု - မိုင္းကိုင္ - ေက်းသီးမန္းစံ လမ္းျဖစ္ၿပီး ၁၀၂ မိုင္ ရွည္သည္။ ဤလမ္းမႀကီးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါ၊ လား႐ွိဳးသို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ ဟိုပံုး - ေနာင္ခါး - မဲနယ္ေတာင္လမ္း၊ ဟိုပံုး - ထမ္းဆမ္း - ေက်ာက္တန္း လမ္းလည္း ရွိေသးသည္။ ဤလမ္းမွာ လမ္းၾကမ္းျဖစ္၏။ ထို႕ျပင္ ေရႊေညာင္၊ ေညာင္ေရႊ၊ မိုင္းေသာက္သို႕ လမ္းတစ္လမ္း ရွိေသးေသည္။ ဤကားလမ္းမ်ား ၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

အထက္ပါ ကားလမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၏ အဓိကကားလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ ကားလမ္းမႀကီးမ်ားဆီသို႕ ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာက္လုပ္လွ်က္ရွိေပသည္။ သို႕ေသာ္ ခရီးၾကမ္းၿပီး သြားလာရန္ခက္ခဲ၏။ အခ်ိဳ႕ကားလမ္းမ်ားမွာ ေႏြရာသီ၌သာ သြားလာႏိုင္ၿပီး မိုးရာသီ၌ လံုး၀အသံုးမျပဳႏိုင္ေခ်။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အရပ္ေဒသ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေရွး႐ွဳ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္ေလာင္းမွ ေပါင္းေလာင္းသို႕ လည္းေကာင္း၊ ဥာဏ္ပင္စခန္းမွ ဘုရားျဖဴသို႕ လည္းေကာင္း၊ တီက်စ္မွ လံုးပိုးသို႕ လည္းေကာင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာင္ပန္းမွ ပင္မွီသို႕လည္းေကာင္း ေဖာက္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဤလမ္းမ်ားအျပင္ ကားလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ စုေပါင္းေဖာက္လုပ္ထားေသာ ကားလမ္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အထက္ပါ ကားလမ္းမ်ားကိုသာ သံုးၾကရသည္။ မိုးၿဗဲ ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚပင္လယ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႕ရွည္လ်ားသည့္ ေရေၾကာင္းတြင္ ေညာင္ေရႊမွ မိုးၿဗဲအထိ ေလွသမၺန္မ်ား သြားလာႏိုင္သည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေတာေနလူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိလုပ္အားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကားလမ္းမႀကီးဆီသို႕ လွည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏြား၀န္တင္၊ ျမင္း၀န္တင္၊ လား၀န္တင္၊ အထမ္း အစရွိသည္တို႕ျဖင့္ ခက္ခဲစြာ ပို႕ေဆာင္ၾကရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းေနေသးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွေန၍ ေတာင္ေပၚပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းရန္ လိုအပ္ေနေပေသးသည္။

0 comments:

Post a Comment