အေရာင္းအ၀ယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးရြာႀကီးမ်ား၏ ငါးရက္တစ္ပတ္ ေစ်းမ်ားတြင္ အ၀တ္နက္ ၀တ္ဆင္ၿပီး ပလိုင္း၊ ေတာင္း၊ ျခင္း စသည္တို႕ကို လြယ္ကာပိုးကာ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသူတို႕မ်ာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ရြာႀကီးမ်ားတြင္ ငါးရက္တစ္ေစ်းသာ ရွိျခင္းမွာ ေစ်း၀ယ္မည့္ လူဦးေရ မမ်ားျခင္း၊ မိသားစုအေနျဖင့္ ေစ်းသို႕အျမဲလာေနပါက အလုပ္ခြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ခရီးလမ္းပန္း ခက္ခဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။

ငါးရက္တစ္ႀကိမ္ ေစ်းေန႕မ်ားတြင္ မိမိတို႕ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ အျခားလူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ၾကေလသည္။ ေစ်းေန႕မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စားသံုးရန္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေစ်းတစ္ပတ္စာ ၀ယ္ယူၾကေလသည္။ ရစရာ ေပးစရာႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားကိုလည္း ေစ်းေန႕မ်ားတြင္သာ ခ်ိန္းဆိုတတ္ၾကေလသည္။ ေစ်းေန႕မ်ားသည္ ပြဲေတာ္ႀကီးသဖြယ္ စည္ကားလွ၏။ အထူးသျဖင့္ ၀ါတြင္းသံုးလအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေစ်းပို၍စည္ကားေလသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳေသာ အေလး၊ တင္း၊ ေတာင္း၊ အျခင္အတြယ္မ်ားမွာ ျမန္မာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္၏။ သို႕ရာတြင္ သနပ္ဖက္၊ သစ္ေတာ့သီး၊ လိေမၼာ္သီး စသည့္ကုန္မ်ားကို ခ်ိန္တြယ္ရာတြင္မူ “ လီ ” ေခၚ ခ်ိန္ခြင္တစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳၾကေလသည္။ “ လီ ” သည္ တ႐ုတ္ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ သေဘာဆင္ေပသည္။ ခ်ိန္ခြင္ခြက္ တစ္ခြက္သာပါသည့္ “ စြဲ ” ေခၚ ခ်ိန္ခြင္ကိုလည္း သံုးၾက၏။

ပအို၀္းေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႕ ေတာင္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ၿခံထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားထံ ေရာင္းခ်ရာ၌ ေစ်းႏွိမ္၍ ၀ယ္ယူျခင္း ခံရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားသည္ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ႀကိဳတင္ေငြမ်ားေပးကာ ပစၥည္းေကာက္ယူ ေလသည္။ မိမိတို႕လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္မသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစုအတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ မိမိတို႕ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးမခံစားရသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment