ေတာလိုက္ျခင္း

ေတာလိုက္ျခင္းကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားက လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ တူမီးေသနတ္၊ ဒူးေလး၊ ေလးခြတို႕ကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေခ်၊ ယုန္၊ ေတာ၀က္ စသည္တို႕ကို လိုက္ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ တူမီးေသနတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ အမဲလိုက္ရာတြင္ ရရွိေသာ အမဲေကာင္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ အခ်င္းခ်င္း ေ၀ငွစားေသာက္ၾကသည္။ ေတာ္လိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္သူနည္းပါးေလသည္။

0 comments:

Post a Comment