ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕တြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ လြန္စြာရွားပါးသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ေမြးျမဴေရး မလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမွာလည္း ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္မႈ နည္းပါးရျခင္း အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ---
(၁) ဘာသာေရး အစြဲအလမ္းရွိေနျခင္း
(၂) လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းအရ လက္မခံျခင္း
(၃) ေမြးျမဴေရးထက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပို၍စိတ္ထက္သန္ေနၾကျခင္း
စသည္တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရေပသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသမ်ားပီပီ သားသတ္ျခင္း၊ အသားစားျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သတ္သတ္လြတ္ စားၾကသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာကိုညစ္ပတ္ေစသည့္ျပင္၊ စိုက္ခင္းပ်ိဳးခင္းမ်ားကိုလည္း တိရ စ ၦာန္မ်ားက ဖ်က္ဆီးတတ္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူအား ရြာျပင္သို႕ ႏွင္ထုတ္ၾကေလသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူကိုလည္း ဘုရားမႀကိဳက္သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ၿခံလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာကာ ၀င္ေငြလည္းပိုေကာင္း၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းကို စိတ္မ၀င္စားၾကေပ။

သို႕ရာတြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လံုး၀ကင္းစင္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ အလွမ္းေ၀းသျဖင့္ ဆက္သြယ္ သြားလာရန္ ခက္ခဲ၏။ ထို႕ျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရာတြင္ ႏြား၀န္တင္၊ ျမင္း၀န္တင္၊ လား၀န္တင္မ်ားကို အသံုးျပဳရေသာေၾကာင့္ ျမင္း၊ ႏြား မ်ားကို ေမြးျမဴၾကရသည္။ လယ္ထြန္ယက္ရန္အတြက္ ကၽြဲကိုလည္း ေမြးျမဴၾက၏။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ တိရစ ၦာန္ ေမြးျမဴေရးကို ေလ့လာလွ်င္ ကၽြဲကို လယ္ယာထြန္ယက္မႈတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏြားကို ႏြား၀န္တင္ႏွင့္ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာ ရရွိရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျမင္းကို ျမင္း၀န္တင္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ေမြးျမဴၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ၾကက္မ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္အခါကို သိႏိုင္ေရးအတြက္ နာရီသဖြယ္ တစ္ေကာင္တေလမွ်သာ ေမြးထားၾကသည္။ အသံုးခ် တိရစၧာန္မ်ားကို ေမြးျမဴၾကရာတြင္ တစ္အိမ္တြင္ ငါးေကာင္ခန္႕ေလာက္သာ ေမြးျမဴၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕တြင္ ရွိသည့္ ေတာရေက်းရြာ၊ ေက်ာက္စုေက်းရြားမ်ားမွ ပအို၀္းတိုင္ရင္းသားတို႕သည္ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ၀က္မ်ား ေမြးျမဴကာ ပင္းတယ ငါးရက္တစ္ႀကိမ္ ေစ်းေန႕မ်ားတြင္ စားကုန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ မိမိတို႕လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေမြးျမဴေရးကို မလိုလားအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾက၏။ ထို႕ေၾကာင့္ “ အနက္ေရာင္ ကမၻာတြင္ သားငါး ရွားပါးသည္ ” ဟုပင္ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဆိုႏိုင္ေလာက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment