အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အိမ္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္၏။ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေတာင္း၊ ပလံုး၊ ပလိုင္း၊ ထရံ၊ ဆန္ခါ၊ ဆန္ေကာ၊ ဖ်ာ ႏွင့္ လက္ရက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ ၀ါးကို အထူးႏိုင္နင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၀ါးမွေန၍ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေတာင္း၊ ပလိုင္း၊ ျခင္း စသည္မ်ားကို ရက္လုပ္ၾကသည္။ ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ သစ္သီး၊ သနပ္ဖက္ စသည္တို႕ကို ထည့္ရန္အတြက္ ၀ါးမွထြက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သာ အသံုးျပဳၾကသည္။

ထို႕ျပင္ ဓား၊ ေပါက္ျပား၊ တူးရြင္း၊ ထယ္ စသည့္ ပန္းပဲလုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္သမား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပန္းထိမ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း အသက္ေမြးသူမ်ား ရွိၾက၏။ ပအို၀္း ပန္းထိမ္ဆရာမ်ားသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆံထိုး။ လက္စြပ္၊ နားေတာင္း၊ လက္ေကာက္၊ ေျခက်င္း၊ ဆြဲႀကိဳး စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

0 comments:

Post a Comment