လက္ဖက္စို

လက္ဖက္စို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခူးၿပီးေသာ လက္ဖက္ရြက္ႏုမ်ားကို မီးေပၚတြင္တင္၍ ေလွာ္ရ၏။ ႏြမ္းအိလာေသာအခါ ဖ်ာၾကမ္းေပၚတြင္ လက္ျဖင့္လိပ္ရ၏။ ထိုေနာက္ အရည္မ်ားထြက္သြားရန္ လက္ျဖင့္ ညွစ္ထုတ္ရ၏။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အဖန္ဓာတ္၊ အခါးဓာတ္ကိုလည္း သက္သာေစသည္။

ဤသို႕လိပ္ျပီးေသာ လက္ဖက္မ်ားကို ပုတ္ထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀ါးဘူးထဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ျခင္းထဲတြင္လည္းေကာင္း သိပ္ထားရသည္။ သိပ္ရာတြင္လည္း ေလလံုရန္ အေရးႀကီး၏။ ၿပီးလွ်င္ေရစိမ္ထားရသည္။ ၀ါးဘူးထဲတြင္ သိပ္ထားပါက ၀ါးဘူးကို ပိတ္ဆို႕ထားရ၏။ ထို႕ေနာက္ ေရတြင္ စိမ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမထဲတြင္ လည္းေကာင္း ျမွဳပ္ထားရ၏။ ဤကား လက္ဖက္စိုလုပ္နည္း ျဖစ္၏။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ လက္ဖက္၊ လယ္ယာ၊ အာလူး၊ သနပ္ဖက္ စသည္တို႕ကိုပါ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ၾက၏။ ထိုေနာက္ အားလပ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ လက္ဖက္ခူးသည့္ အလုပ္အားသည့္ တေပါင္း၊ တန္ခူးလတြင္သာ ပို၍လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

လက္ဖက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမွာ လက္ဖက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ “ ေမွာ္ ” တစ္မ်ိဳး၏ ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေမွာ္စြဲကပ္ေသာ အပင္သည္ ရြက္ႏုမထြက္ေတာ့ဘဲ တျဖည္းျဖည္း ေျခာက္ၿပီး ေသသြား၏။

လက္ဖက္ပင္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႕ျဖစ္၏။ ရြက္ႏုမ်ား မၾကာခဏ ခူးယူသျဖင့္ အပင္ႀကီးထြားမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ အပင္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အျမင့္သည္ ၅ ေပခန္႕ရွိ၏။ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ ေလးေပကြာ စိုက္ပါက တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ေပါင္း ၂၇၀၀ ခန္႕ စိုက္ႏိုင္၏။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ လုပ္ငန္းစံု လုပ္ကိုင္သျဖင့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ မလုပ္ကိုင္ေသးေပ။ အိမ္ေထာင္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အပင္ ၃၀၀၀ ခန္႕သာ ပိုင္ဆိုင္ၾက၏။

လက္ဖက္လုပ္ငန္းကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပင္ေလာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ပင္းေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ေသာ လက္ဖက္၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾက၏။ ေနာင္ေတာင္၊ က်န္းစန္းေတာင္၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာ၊ လြိဳင္လင္၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္၊ ေက်းသီးမန္းစံ၊ မိုင္း႐ွဴး စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း အသင့္အတင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment