သစ္ေတာ့စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သစ္ေတာ့သီးကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ သစ္ေတာ့သီးပင္ကို သနပ္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳး၍ မရေသာေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သစ္ေတာ့ပင္မ်ားသည္ စတင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္သည္မွ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရခ်ိန္အထိ ရွစ္ႏွစ္ခန္႕ၾကာေညာင္းသည့္ျပင္ တယုတယ ျပဳစုရ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေငြေၾကး ျမႇဳပ္ႏွံထားႏိုင္သူမ်ားသာ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္။

သစ္ေတာ့ပင္သည္ ပူအိုက္ေသာ ရာသီကို မႏွစ္သက္ေပ။ ေအးေသာ ေဒသကို ႏွစ္သက္၏။ ေအးေသာ ေဒသပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်ဥ္ေသာ၊ မာေသာေျမ၌ မျဖစ္ထြန္းေပ။ ေတာေတာင္ထူထပ္၍ ေျမၾသဇာအျပည့္ရွိေသာ ေတာင္ေစာင္းေတာင္ခါးပန္းတို႕တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ထြန္းေလသည္။

သစ္ေတာ့ပင္တြင္ အ႐ိုင္းႏွင့္ အယဥ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ အ႐ိုင္းႏွင့္အယဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပင္ ကိုင္းမဆက္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးပါက ႀကီးထြားေအာင္ျမင္မႈ မရွိသည့္ျပင္ အရသာလည္း မေကာင္းေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ဖြံ႕ထြားေသာ သစ္ေတာ့သီးမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ မိ႐ိုးဖလာ ကိုင္းဆက္ စိုက္နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

အကိုင္းဆက္ရာတြင္ လံုးပတ္လက္မခန္႕ ရွိသည့္ အ႐ိုင္းပင္ကို အရွည္တစ္မိုက္ခန္႕ ျဖတ္ရ၏။ ထိုေနာက္ ထိပ္ကိုခြဲကာ အယဥ္မ်ိဳး၏ ကိုင္းျဖင့္ ဆက္တြဲ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ ဆက္ရသည္။ အကိုင္းဆက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာမွ အပင္ကိုေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၏။ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစ အပင္ငယ္ကို ရြက္ႏုရြက္စိမ္းမ်ား ထြက္လာသည္အထိ ေရအဆက္မျပတ္ ေလာင္းေပးရသည္။

အပင္သက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ရေသာအခါ စတင္၍ သီး၏။ သစ္ေတာ့ပင္မ်ားသည္ တပို႕တြဲလတြင္ စတင္ပြင့္ၿပီး၊ နယုန္လတြင္ စ၍သီးေလသည္။ သစ္ေတာ့သီး အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ သစ္ေတာ့ခြံနီ၊ သစ္ေတာ့ခြံစိမ္း ႏွင့္ သစ္ေတာ့ခြံေပ်ာ့ ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိ၏။ သစ္ေတာ့ခြံစိမ္းသည္ အရသာအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး ေစ်းလည္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

သစ္ေတာ့သီး အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးသည့္ နယ္မ်ားမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္၀ိုက္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာ့သီး အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေသာ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ ေျမျဖဴ၊ ထီသိမ္ေရြး၊ လြယ္ေကာင္း၊ ဖာမြန္း၊ ထီသိမ္၊ ဖက္ကြန္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က ဤေက်းရြာမ်ား၏ သစ္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဧကမွာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ရွိေလသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္မြန္းေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ ေဗာင္းရြာအနီး ပတ္၀န္းက်င္တို႕တြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ ပင္းေလာင္းၿမိဳ႕ အနီးပတ္၀န္းက်င္ တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကေသး၏။ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ ပတ္၀န္းက်င္တို႕တြင္လည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ သစ္ေတာ့ၿခံမ်ားကို အမ်ားအျပား ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခါ သစ္ေတာ့ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ နည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သစ္ေတာ့ပင္သည္ တစ္ပင္လွ်င္ ၁၀ ပိႆာမွ ပိႆာ ၈၀ အထိထြက္၏။ အခ်ိဳ႕အထူးေအာင္ျမင္ေသာ အပင္မွာ ပိႆာ ၁၀၀ ခန္႕ပင္ထြက္သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္မြန္းေက်းရြာအုပ္စုမွ လွ်ံမွဴးေက်းရြာတြင္ တစ္ပင္တည္း ပိႆာ ၂၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ဖူးေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

0 comments:

Post a Comment