လိေမၼာ္သီး

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ လိေမၼာ္သီးကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကေသး၏။ လိေမၼာ္သီးကို ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းသီးစံမန္းနယ္တို႕တြင္ အနည္းငယ္စီ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

လိေမၼာ္ပင္ႏွင့္ သစ္ေတာ့ပင္တို႕ကို စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ တစ္ဧကအတြင္ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ ၁၅ ေပခန္႕ခြာ၍ စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္ အပင္ေပါင္း ၇၂၀ ခန္႕စိုက္ႏိုင္၏။ တစ္ပင္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀ ပိႆာခန္႕ထြက္၏။ အခ်ိဳ႕အပင္မွာ ပိႆာ ၈၀ အထိ ထြက္ေလသည္။

0 comments:

Post a Comment