အာလူးႏွင့္ၾကက္သြန္ျဖဴ

ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႕သည္ ၿခံစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ၀ါသနာထံုၾက၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အာလူးႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ အာလူးကို အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ အာလူး အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္တို႕ ျဖစ္ၾက၏။ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ယခင္က ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္တြင္ အာလူးစိုက္ဧကေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပိႆာခ်ိန္ ၄၅ သိန္းခန္႕ ထြက္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္းသံုး အားလူးမ်ား ပိုလွ်ံသျဖင့္ စိုက္ဧကမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အာလူးအစား ေျမပဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

အာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမွာ “ အာလူးေလာင္ေရာဂါ ” ေခၚ “ ေလာင္မဲေရာဂါမ်ား ” က်ေရာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါက်ေရာက္လွ်င္ အာလူးခင္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ညႇိဳးက်ေသဆံုးကုန္ၾကသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴကို အနည္းငယ္ပူေႏြးေသာ ေျမျပန္႕အရပ္ေရေခ်ာင္း၏ ၀ဲယာ အရပ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေသာ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနာင္ပစ္၊ ေနာင္ကား၊ ထီရီး၊ နာရီး၊ ဟမ္စူးေက်းရြာမ်ားျဖစ္၏။ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဲေခါင္၊ ဗန္းကန္၊ ပင္စံု၊ လြယ္ပြတ္၊ နန္းၾသ၊ တြယ္ဖူးေက်းရြာမ်ား ျဖစ္၏။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပါ့မူ၊ ဘန္းေကြးဆယ္လဲ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္၏။ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာင္ေတာင္၊ ၀ါခရာရြာတို႕ ျဖစ္ၾက၏။

ေတာင္ေျခခ်ိဳင့္၀ွမ္းႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားထဲတြင္လည္း ၾကက္သြန္ျဖဴကို စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲနယ္ေတာင္ ေဒသတြင္လည္း ၾကက္သြန္ျဖဴကို သနပ္ဖက္ခင္းမ်ားတြင္ ေရာ၍စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႕အိမ္ေထာင္စု စားသံုးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ ဦးစားေပး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ ၃၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၾကားတြင္ရွိသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ၏ ကာလေပါက္ေစ်းမွာ သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္မွ ေလးဆယ့္ငါးက်ပ္အထိ ရွိသည္။ ထြက္ရွိေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားထံ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကရသည္။ ၾကက္သြန္နီကား မျဖစ္ထြန္းေခ်။ အဥေသး၏။ ထို႕ေၾကာင့္ စားသံုးရန္အတြက္ေလာက္သာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment