လက္ဖက္ခူးျခင္း

တေပါင္းလမွစ၍ တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္လအထိ လက္ဖက္ခူးႏိုင္၏။ တန္ခူးလတို႕တြင္ခူးေသာ လက္ဖက္သည္ အရြက္ႏုခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခူးေသာလက္ဖက္ကို “ ေရႊဖီမိုးလြတ္ ” ဟုေခၚ၏။

သႀကၤန္မိုး တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ရြာၿပီးေသာအခါ မိုးေရေၾကာင့္ ရြက္ႏုသန္လာၿပီး အရြက္ႀကီးလာ၏။ ဤအခ်ိန္တြင္ ခူး၍ျပဳလုပ္ေသာ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ပို၍ၾကမ္း၏။ အေရာင္အဆင္းလည္း သိပ္မလွေပ။ အနံ႕အရသာလည္း ေပါ့၏။ လက္ဖက္ခူးသည့္အလုပ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

လက္ဖက္ေျခာက္ျပဳလုပ္ရန္ လက္ဖက္ရြက္ႏုကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ခူးၾက၍ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း သံုးရာသီလံုးပင္ ခူးၾကသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ခူးသည့္ ရြက္ႏုကို “ ေႏြရြက္ ” ၊ မိုးရာသီတြင္ ခူးသည့္ရြက္ႏုကို “ မိုးရြက္”၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ ခူးသည့္ရြက္ႏုကို “ေဆာင္းရြက္” ဟုေခၚၾကသည္။

ေႏြရြက္တြင္ တေပါင္း၊ တန္ခူးလမ်ားတြင္ ခူးသည့္ရြက္ႏုကို “ ေရႊဖီမိုးလြတ္ ” ဟုေခၚ၏။ သႀကၤန္က်ၿပီးမွ ခူးေသာရြက္ႏုကို “ ေရႊဖီလား ” ဟုေခၚ၏။ နယုန္လမွ သီတင္းကၽြတ္လထိ ခူးသည့္ရြက္ႏုကို “ ခိုင္ေကာင္ ” ဟုေခၚ၏။ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္လမ်ားတြင္ ခူးသည့္ရြက္ႏုကို “ ေခါင္ႏိုင္” ဟုေခၚသည္။ (ခိုင္ေကာင္ေခါင္ႏိုင္မွာ ရွမ္းဘာသာ အေခၚအေ၀ၚ ျဖစ္သည္။) ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း သံုးရာသီလံုးတြင္ ရြက္ႏုမ်ားကို ခူး၍ျပဳလုပ္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားအနက္ ေႏြရြက္ျဖစ္သည့္ “ ေရႊဖီမိုးလြတ္ ” မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ “ ေရႊဖီလား ” မွာ ဒုတိယ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္၏။ တတိယ အေကာင္းဆံုးမွာ “ ေခါင္ႏိုင္ ” (ေဆာင္းရြက္) ျဖစ္သည္။ မိုးရြက္မွာ လူႀကိဳက္နည္းသည္။

0 comments:

Post a Comment