လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း


လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္လည္း ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၏။ လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းလည္း ပအိုင္း တိုင္းရင္းသားတို႕၏ မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ လက္ဖက္ပင္ကို ေသခ်ာစြာ ျပဳစုယုယႏိုင္ပါက လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမွာလည္း ၀င္ေငြေကာင္းလွသည္။

လက္ဖက္ပင္မ်ားသည္ ေအးေသာရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၏။ ဆီးႏွင္းပါး၍ ေလေကာင္းေလသန္႕ ေကာင္းစြာရရွိေသာ ေတာင္ေစာင္း၊ ေတာင္ခါးပန္း တို႕တြင္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ ဆီးႏွင္းဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခါစ အပင္ငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ တစ္ခုခုျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားရ၏။

စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေပါင္းျမက္မ်ား မရွိေစရန္ ရွင္းလင္းထားရ၏။ လက္ဖက္ပင္မ်ားအၾကားတြင္ ေျမပြျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ထယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေပါက္ျပားျဖင့္ျဖစ္ေစ တူးဆြရ၏။ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ တူးဆြၾကသည္။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရြက္ႏုမ်ား အစဥ္မျပတ္ထြက္လာသည္။

လက္ဖက္ပင္သည္ ေျမနီရွိေသာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ ေတာင္ရိပ္ေတာင္ေစာင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ထြန္းေလသည္။ သို႕ေသာ္ေျမျဖဴတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ လက္ဖက္ေလာက္ အေရာင္မလွေပ။ အနံ႕အရသာလည္း မေကာင္းေပ။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ “ ေဆာင္းဆီး ” ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေျမျဖဴေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသမွ ထြက္ေသာလက္ဖက္ေျခာက္မွာ နာမည္ႀကီးေလသည္။

လက္ဖက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းမွာ ပထမဦးစြာ မ်ိဳးေစ့ႀကဲ၍ ပ်ိဳးေထာင္ရ၏။ ပ်ိဳးပင္မ်ား ေပါက္လာေသာအခါ ေနပူဒဏ္၊ မိုးဒဏ္၊ ဆီးႏွင္းဒဏ္ စသည္တို႕ကို ခံႏိုင္ရန္ အကာအကြယ္ ျပဳလုပ္ရ၏။ သံုးႏွစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါ ပ်ိဳးပင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ခန္႕ၾကာလွ်င္ လက္ဖက္ရြက္မွစ၍ ခူးႏိုင္၏။ ရြက္ႏုမ်ားကို ခူးေပးႏိုင္မွ ရြက္ႏုမ်ားထပ္၍ ထြက္လာေပမည္။

0 comments:

Post a Comment