သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္

ပအို၀္းသနပ္ဖက္ ေတာင္သူဦးႀကီးတို႕သည္ သနပ္ဖက္ေလွာ္သည့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေသာအခါ ေနာင္ႏွစ္တြင္ သနပ္ဖက္ကိုင္းအသစ္ ထြက္လာေစရန္ အတြက္ အညြန္႕ထြက္မည့္ေနရာ၏ အထက္တြင္ ႏွစ္စသ္ခုတ္ျဖတ္ေပးရသည္။ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို တပို႕တြဲ၊ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ခုတ္ၾကသည္။

သနပ္ဖက္ပင္မွာ ေလွ်ာ္ပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ သနပ္ဖက္၏ အေခါက္ကိုခြာလွ်င္ သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္ကိုရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေတာထဲသို႕ ထင္းရွာသြားသူမ်ားသည္ သနပ္ဖက္ပင္အ႐ိုင္းကိုခုတ္ၿပီး အေခါက္ကိုခြာယူကာ ႀကိဳးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သနပ္ဖက္ပင္မွ ေလွ်ာ္ကိုရႏိုင္ပါသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ ႀကိဳးမ်ားကို က်စ္ယူၾကေလသည္။ သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္မွ ႀကိဳးအျဖစ္သို႕ ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုမွာ ပထမဆံုး သနပ္ဖက္ပင္ကို ႏွီးျဖင့္စည္း၍ ေရေခ်ာင္းထဲတြင္ သံုးလၾကာခန္႕ စိမ္ထားရ၏။ သံုးလခန္႕ၾကာေသာအခါ ေရထဲမွ ထုတ္ယူၿပီး အေခါက္ကိုခြာရသည္။ ထိုေနာက္ႀကိဳးက်စ္ၿပီး ႀကိဳးမ်ား၊ ႏွီးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။

တပို႕တြဲ၊ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ပအို၀္း သနပ္ဖက္ ေတာင္သူဦးႀကီးတို႕ ခုတ္ျဖတ္ထားေသာ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားမွာ မနည္းလွေပ။ သနပ္ဖက္ပင္သည္ ဂုန္ေလွ်ာ္ပင္ကဲ့သို႕ ေလွ်ာ္မ်ားရႏိုင္ေသာ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားမွ ေလွ်ာ္မ်ားကိုခြာယူၿပီး ဂုန္ေလွ်ာ္ကိုကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါက ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သနပ္ဖက္ရြက္ကို ေရာင္းခ်၍ ရရွိေသာ၀င္ေငြအျပင္ သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္မွလည္း ကုန္ၾကမ္းမ်ားမ်ား ရလာေပမည္။

သနပ္ဖက္ေလွ်ာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment