သနပ္ဖက္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း

သနပ္ဖက္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ သနပ္ဖက္ေစ်းမွာ ေကာင္းလာၿပီဆိုလွ်င္ ၿခံရွင္ပအို၀္း ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားသည္ ပီတိဖံုးၾကရ၏။ သို႕ေသာ္ သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ရွိေနသျဖင့္ သနပ္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ပအို၀္းေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား မိမိတို႕ လုပ္အား၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ မခံစားၾကရေပ။

0 comments:

Post a Comment