သနပ္ဖက္မ်ားကို ေလွာ္ၿပီးေသာအခါ အမ်ိဳးအစားခြဲ၍ ေရာင္းခ်ၾက၏။ သနပ္ဖက္ကို အရြယ္အစားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားရျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေဆးလိပ္ခံု မ်ားသည္ သနပ္ဖက္အႀကီးစားကို အလိုရွိၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က အေသးစားကိုသာ အလိုရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိ၏။

ယေန႕အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ သနပ္ဖက္ သေကၤတ အမွတ္အသားမ်ားမွ ခ(ေခါင္)၊ က(အႀကီး)၊ လ(အလတ္)၊ စ(စက)၊ ၀(၀လံုး)၊ သ၀၊ သျပာ၊ သနီ၊ သၾကက္ေျခ၊ သႏွစ္ေခ်ာင္း၊ သသံုးေခ်ာင္းပထီး၊ အစုတ္ႀကီး၊ အစုတ္ေသး၊ ပယ္ စသည္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment