သနပ္ဖက္ ေလွာ္ျခင္း

အေၾကာသင္ၿပီးသား သနပ္ဖက္ရြက္စိမ္းမ်ားကို ဒယ္တြင္ထည့္ႈ မီးျဖင့္ေပါင္းခံျခင္းကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕က “ သနပ္ဖက္ ေလွာ္သည္ ” ဟုေခၚ၏။ သနပ္ဖက္မ်ားကို ခူးသည့္ေန႕မွာပင္ ေလွာ္ရ၏။ အေၾကာသင္ၿပီး သနပ္ဖက္မ်ားကို သနပ္ဖက္ ေလွာ္သည့္ဖိုတြင္ရွိသည့္ ဒယ္ထဲတြင္ ခ႐ုပတ္စီ၍ ထည့္ၿပီးေနာက္ သဲအိတ္ငယ္ (၀ါ) သဲထည့္ထားေသာ ဂုန္နီအိတ္ျဖင့္ ဒယ္တစ္ခုလံုးျဖန္႕၍ ဖိထားေပးရ၏။ ဆယ့္ငါးမိနစ္၊ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ ၾကာေသာအခါ ထုတ္ယူႏိုင္၏။

သနပ္ဖက္ ေလွာ္သည့္ဖိုတြင္ ဒယ္ျပား ဆယ့္ေျခာက္ခုထိ ထားၾက၏။ အခ်ိဳ႕လည္း ခုနစ္ခု၊ ရွစ္ခု စသည္ျဖင့္ ထားၾကသည္။ သနပ္ဖက္ရြက္စိမ္း တစ္ခါေလွာ္ပါက ႏွစ္ပိႆာမွ သံုးပိႆာအထိ ေလွာ္ႏိုင္သည္။ ေလွာ္ႏိုင္အားသည္ ဒယ္အနည္းအမ်ားေပၚတြင္ မူ၏။

0 comments:

Post a Comment