အေၾကာသင္ျခင္း

သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို ခူးယူၿပီးေသာအခါ တစ္ရြက္စီ၏ အေၾကာမ်ားကို သင္ေပးရသည္။ အေၾကာသင္ရာတြင္ ညွာတံႏွင့္အေၾကာတို႕ ထိစပ္ေနေသာ ေနရာမွစ၍ ဓားငယ္ေလးျဖင့္ သင္ရ၏။ ထိုကဲ့သို႕ သနပ္ဖက္ရြက္ အေၾကာမ်ားကို သင္ရာတြင္ အေၾကာမ်ားစင္ၾကယ္မွ သနပ္ဖက္ပို၍ ေခ်ာေလသည္။ သနပ္ဖက္မ်ား ပိုေခ်ာပါမွလည္း အေရာင္းသြက္သည့္ျပင္ ေစ်းလည္းပိုရေလသည္။ သနပ္ဖက္ေၾကာသင္ျခင္း အလုပ္ကို အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ ျပဳလုပ္ၾက၏။ သာမန္ေတာင္သူဦးႀကီး တစ္ေယာက္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ သနပ္ဖက္ရြက္စိမ္း ပိႆာခ်ိန္ ငါးပိႆာေလာက္အထိ အေၾကာသင္ ၿပီးစီးႏိုင္၏။

0 comments:

Post a Comment