သနပ္ဖက္ အရြက္ခူးျခင္း

မိုးစ၍ ရြာသည့္ ႏွစ္ပတ္မွ သံုးပတ္ေလာက္ အၾကာတြင္ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို စတင္ခူးယူႏိုင္၏။ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ကဆုန္လဆန္း ေလာက္တြင္ စ၍ခူးယူၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သနပ္ဖက္ပင္ကို ခုတ္ျဖတ္ခ်ိန္ႏွင့္ မိုးစရြာသည့္ အခ်ိန္ေစာျခင္း၊ ေနာက္က်ျခင္းေပၚတြင္ မူတည္ေလသည္။ သနပ္ဖက္ရြက္ကို ခူးရာတြင္ တစ္ပင္လံုးကို တစ္ခါတည္းခူးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရြး၍ခူးရသည္။ ခူးရာတြင္လည္း မႏုလြန္း မၾကမ္းလြန္းေသာ အရြက္မ်ားကိုသာ ခူးရ၏။

0 comments:

Post a Comment