သနပ္ဖက္ပင္ကို ျဖတ္လိုက္ေသာအခါ တန္ခူး၊ ကဆုန္လမ်ားတြင္ အကိုင္းသစ္ထြက္လာ၏။ မိုးတစ္ၿပိဳက္ႏွစ္ၿပိဳက္ ရြာသည္ႏွင့္ ထြက္လာေသာ ကိုင္းသစ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေလသည္။ သနပ္ဖက္ပင္ပို၍ ရွင္သန္လာေစရန္ႏွင့္ အရြက္မ်ား ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္အတြက္ အညြန္႕ အတက္မ်ားကို ခ်ိဳးေပးရသည္။ သနပ္ဖက္ ခူးျခင္းႏွင့္ ေလွာ္ျခင္း မၿပီးမီကာလအတြင္း အညြန္႕ႏွင့္ အတက္မ်ားကို ခ်ိဳးေပးရ၏။ သနပ္ဖက္အတက္ႏွင့္ အညြန္႕မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္မွ ေျခာက္ႀကိမ္အထိ ခ်ိဳးေပးေလ့ရွိၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment