သနပ္ဖက္ ခုတ္ျဖတ္ျခင္း

သနပ္ဖက္ပင္ သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေလးႏွစ္ ရွိလာေသာအခါ ပင္စည္၏ အခ်င္းသည္ ၁ လက္မမွ ၂ လက္မခြဲ နီးပါးရွိလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သနပ္ဖက္ ပင္မ်ားကို ခုတ္ျဖတ္ႏိုင္၏။ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို တပို႕တြဲ၊ တေပါင္းလမ်ားတြင္ ခုတ္ျဖတ္ၾကသည္။ ခုတ္ျဖတ္ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္က ခုတ္ျဖတ္ထားေသာ ေနရာထက္ ၁ လက္မ၊ ၂ လက္မခြဲေလာက္တြင္ အေကာင္းဆံုးအဆစ္၏ အေပၚဘက္ ၁ လက္မေလာက္ အကြာတြင္ ခုတ္ျဖတ္ရ၏။ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို ခုတ္ျဖတ္ရာ၌ လႊကိုလည္းေကာင္း၊ ဓားကိုလည္းေကာင္း သံုးႏိုင္၏။

သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို ခုတ္ျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ပိုးမႊားမ်ား ဖ်က္ဆီးတတ္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပိုးမႊားမ်ား၏ ရန္ကိုကာကြယ္ရန္ ဒီ၊ ဒီ၊ တီ (D.D.T) ပိုးသတ္ ေဆးမႈန္႕ႏွင့္ ထံုးကို ဆတူေရာၿပီး၊ သနပ္ဖက္ပင္ငုတ္တို၏ ပတ္ပတ္လည္ကို လိမ္းသုတ္ေပးရသည္။ ဆီဗင္ေဆးမႈန္႕ျဖင့္ ဖ်န္းေပးရသည္။

0 comments:

Post a Comment