ေပါင္းျမက္ရွင္းျခင္း

သနပ္ဖက္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေသာအခါ ေပါင္းျမက္မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ရွင္းလင္းၾကသည္။ သနပ္ဖက္ၿခံမွ မိုးဦးဖက္မ်ားကိုခူး၍ ေလွာ္ၿပီးေနာက္ ေတာ္သလင္းေလာက္တြင္ ေပါင္းျမက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရ၏။ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္လသို႕ ေရာက္ေသာအခါ တစ္ႀကိမ္ ရွင္းလင္းရျပန္၏။ ေပါင္းျမက္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာစိမ္း ရရွိသည့္အျပင္ ရာသီဖက္မ်ား ခူးရာတြင္လည္း လြယ္ကူေစသည္။

0 comments:

Post a Comment