သနပ္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၀ါဆိုလႏွင့္ ၀ါေခါင္လမ်ားတြင္ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို မစိုက္ပ်ိဳးမီ စိုက္ခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရ၏။ တန္ေဆာင္မုန္းႏွင့္ နတ္ေတာ္လမ်ားတြင္ သနပ္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမ႐ိုင္းမွ သစ္ပင္ခ်ံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းရ၏။ တေပါင္းလတြင္ မီး႐ွဳိ႕ေလသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ ၀ါဆိုႏွင့္ ၀ါေခါင္လမ်ားတြင္ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေလသည္။ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို စိုက္ၿပီးေနာက္ အျမစ္ေျမတြင္ ကုပ္တြယ္ၿပီးရွိမွသာလွ်င္ ေျမကိုဆြေပးႏိုင္၏။

သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရာ၌ နည္းသံုးနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ ---
(၁) မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(၂) အကိုင္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(၃) မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း တို႕ျဖစ္ၾက၏။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သနပ္ဖက္ပင္မ်ားကို မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွသာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္က မ်ား၏။ ဤနည္းသည္ ကိုင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ ပိုမိုေသခ်ာေအာင္ျမင္၏။ ထို႕ျပင္ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကိုလည္း ေစာစီးစြာခူးယူႏိုင္၏။

သနပ္ဖက္အကိုင္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ မျပဳလုပ္ၾကေပ။ တပို႕တြဲ၊ တေပါင္းလတြင္ သနပ္ဖက္ အကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ျဖတ္ေသာအခါ မ်ိဳးကိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ယူၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ မ်ိဳးကိုင္းမ်ားကို ယူရာ၌ သန္မာထြားႀကိဳင္းၿပီး အသက္ႀကီး၍ အနာအဆာကင္းေသာ ပင္စည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရ၏။ ထိုအပင္မ်ားကို တစ္ေပေလာက္ ျဖတ္ယူလွ်င္ အေကာင္းဆံုး မ်ိဳးကိုင္းမ်ားကို ရႏိုင္သည္။

ႀကိဳတင္ျပဳျပင္ထားေသာ စိုက္ခင္း၊ ေျမကြက္လပ္မ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖင့္လည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၏။ ၀ါဆိုႏွင့္ ၀ါေခါင္လမ်ားတြင္ မ်ိဳးေစမ်ားကို စူးထိုး၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ဤသို႕မ်ိဳးေစ့မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ားကို ခူးရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ေနရ၍ မ်ိဳးေစ့ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို လုပ္ကိုင္ေလ့မရွိၾကေပ။ မ်ိဳးေစ့ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေရရွည္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိေပ။

0 comments:

Post a Comment