သနပ္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးေရး

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ထင္ရွားေသာ ထြက္ကုန္သည္ သနပ္ဖက္ျဖစ္၏။ သနပ္ဖက္ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႕က “ ေတာင္ ” ဟုေခၚ၏။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား တို႕က “ စိန္လာ ” ဟုေခၚ၏။ သနပ္ဖက္ကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေလာက္ အထြက္မမ်ားေခ်။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ သနပ္ဖက္ကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။

သနပ္ဖက္သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္အရြက္ေၾကြေသာ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ထိုအရြက္မွေန၍ လူတို႕အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းျဖစ္လာသည္။ အေကာင္းဆံုး သနပ္ဖက္ကို စိုထိုင္းၿပီး အရိပ္က်သည့္ ဆင္ေျခေလွ်ာခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ၏။ သနပ္ဖက္သည္ ႏွစ္ရွည္ခံသစ္ပင္မ်ိဳး ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ သနပ္ဖက္ပင္ကို ႏွစ္စဥ္ခုတ္ျဖတ္ၿပီး သနပ္ဖက္ကို ခူးကာ အသံုးျပဳၾကေလသည္။

သနပ္ဖက္ပင္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏ ---
(၁) သနပ္ဖက္ အ႐ိုင္းမ်ိဳး ၊
(၂) သနပ္ဖက္ အယဥ္မ်ိဳး တို႕ျဖစ္သည္။

သနပ္ဖက္ အ႐ိုင္းမ်ိဳးသည္ လူတို႕အသံုးမျပဳသေလာက္ပင္ ျဖစ္၏။ ထူၿပီးၾကမ္းသည္။ အေရာင္ပို၍ ညိဳသည္။ ယခုအခါ မေတြ႕ရသေလာက္ပင္ ျဖစ္၏။ သနပ္ဖက္ အ႐ိုင္းမ်ိဳးသည္ အရည္အေသြးညံ့သျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အသံုးမျပဳေခ်။

သနပ္ဖက္အယဥ္မ်ိဳးသည္ ေဆးလိပ္ လိပ္ရာတြင္လည္း အသံုးမ်ား၏။ အရည္အေသြးေကာင္း၏။ အေရာင္ေတာက္ကာ ပါးၿပီးေခ်ာ၏။ ေဆးလိပ္ လိပ္ရာတြင္လည္း အဆင္းလွၿပီး ၾကြပ္ဆတ္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ သနပ္ဖက္သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အေရးပါေန၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုသည္ သနပ္ဖက္ကို အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment