လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္

        ဤၿမိဳ႕နယ္ရွိပအုိ၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ ေနာင္ေကာင္ရြာ၊ေနာင္ခ်ိဳရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ရြာမ်ားကိုေတာင္
ကလပ္တြင္တည္ထားၾက၏ ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္မျခားလွေပ။

0 comments:

Post a Comment