ကေလာၿမိဳ႕နယ္

    ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကုိေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္တြင္တည္ထားၾကသည္။ေျခတံရွည္
အိမ္မ်ားကိုအဖီႀကီးမ်ားတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ထုတ္၍ေဆာက္ထားၾကသည္။ရြာ၀ိုင္းပံုစံျဖစ္၏ တြင္းေရကိုေသာက္
သံုးၾကရာတြင္ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာမွာ တစ္မိုင္ေလာက္သာေ၀း၏ ေတာင္ေျခဆင္ေျခေလ်ာပိုင္းတြင္လက္ဖက္
ၿခံမ်ားေတြ႕ရသည္။ေျမပဲကိုလည္းအနည္းငယ္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment