မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕

   မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာင္ေစာင္း၊ဆင္ေျခေလွ်ာတြင္တည္ရွိၾက
သည္။ေတာင္၏အေရွ႕ဘက္တြင္ေက်းရြာပိုမ်ားသည္။အိမ္မ်ားကို အင္သားထင္းရွဴးသားမ်ားျဖင့္   ေဆာက္ လုပ္ၾက၏   ရြာမ်ားမွာ အိမ္ေျခ ၂၀ မွ ၅၀အတြင္းရွိၿပီးအႏွံ႕အျပားတည္ရွိၾကသည္။တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ပွ်မ္းမွ် ငါးမိုင္ကြာေ၀းသည္။
  မိုင္းကိုင္ေဒသတြင္မိုးနည္း၍ေလထန္၏ေျမမွာနီညိဳအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္ညံ့ဖ်င္း
သျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လား၀န္တင္၊ျမင္း၀န္တင္၊ပခံုးထမ္းမ်ားျဖင့္သယ္ယူၾကရသည္။စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳး
သည့္အျပင္ ပညာေရးလည္းနိမ့္က်၏ မူလတန္းေက်ာင္းအနည္းငယ္သာရွိသည္။                       

0 comments:

Post a Comment