ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္

     ပင္းတယ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကို ေပ၅၀၀ အထက္ျမင့္ေသာ မဲနယ္ေတာင္ထိပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေပသည္။မဲနယ္ေတာင္ထိပ္သည္က်ယ္ျပန္႕ေကာင္းမြန္ၿပီးရြာတည္ရန္ႏွင့္စိုက္ခင္းအတြင္ပါေကာင္းမြန္သည္
ေရခဲေလာက္ေအာင္ေအးေသာေဒသျဖစ္၏အေအးလြန္ကဲသျဖင့္အိမ္မ်ားတြင္ျပတင္းေပါက္မရွိၾကေပ။တစ္ႏွစ္
ပတ္လံုးမီးလႈံရသည္။
     ဤေဒသရွိအိမ္မ်ားမွာေခါင္ေစာက္၍ေျခတံရွည္ၾကသည္။အိမ္မ်ားကိုသစ္၀ါးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။အိမ္အမိုးမွာသက္ကယ္ျဖစ္သည္။အေအးဒဏ္ေၾကာင့္သြပ္မမိုးႏိုင္ေပ။အကာမွာထရံ ျဖစ္သည္။တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ေ၀းကြာ၏ တြင္းေရကိုသံုးၾကသည္။
   မဲနယ္ေတာင္ေပၚရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္သနပ္ဖက္ႏွင့္ လယ္ဖက္တို႔ကိုအဓိကထားလုပ္ကုိင္ၾကသည္။
ေျမနိမ့္ပိုင္းေနပအို၀္းမ်ားမွာေျမပဲ၊ေတာင္ယာႏွင့္အားလူးမ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ထြက္ကုန္မ်ားကိုပင္းတယ
ေစ်းသို႔ ႏြား၀န္တင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊လွည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။စီးပြားေရးအတင့္အသင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္။
  ပင္းတယအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာေတာရ၊ေျမျခား-ေျမာက္ရြာ၊ေျမျခား-ေတာင္ရြာ၊ ေက်ာက္စု ေတာင္ပို႔လုလင္၊ထယ္သြင္း၊ေပါၿဗဲကုန္း၊အိုင္ပူ၊သာစည္စသည့္ရြာမ်ားျဖစ္၏ ဤရြာမ်ားသည္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊စပါးေျမပဲ အာလူး၊ခရမ္းခ်ဥ္သီးတို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ထို႕ျပင္ ၾကက္၊၀က္၊ဘဲ
မ်ားကိုလည္းေမြးျမဴၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment