လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္

 လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ ေတာင္ေျခရင္းတြင္တည္ရွိသည္။ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၀န္းရံ၍
တည္ေဆာက္ထားၾကေသာ ရြာစုရြာ၀ိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္ေျခအေရွ႕ဘက္တြင္ နံနက္ပိုင္းေနေရာင္
ျခည္ကို မ်က္ႏွာမူေသာရြာမ်ား၏  ေဆာင္းရာသီတြင္ျမဴဆိုင္း၍ဆီးႏွင္းက်သျဖင့္ အေအးလြန္ကဲသည္။အိမ္
မ်ားမွာေျခတံရွည္အိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထင္းရႈးသားျဖင့္တည္ေဆာင္ၾကသည္။
    မိုင္းပြန္ေခ်ာင္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရွိသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေရအခက္အခဲမရွိေပ။သုိ႔ေသာ္စမ္းေရကိုသာ
ေသာက္သံုးၾကသည္။မိုင္းပြန္ေခ်ာင္း၏တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ၾကက္သြန္ခင္း၊အာလူးခင္းမ်ားရွိသည္။တစ္ရြာ
ႏွင့္တစ္ရြာမွာ ပွ်မ္းမွ်သံုးမိုင္ခန္႕ကြာေ၀းသည္။ထြက္ကုန္မ်ားကိုလွည္းမ်ားျဖင့္ လြိဳင္လင္သို႔ တင္ပို႔ၾကသည္။
    လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းထင္ရွားေသာပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ ေဟြးဟြမ္း၊ဖိုးပန္၊၀ါခရာ၊ေနာင္ေတာင္း၊
ေညာင္ပင္၊ပင္တင္ရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
    ပင္လံုေဒသတစ္၀ိုက္ရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္တြင္ရြာတန္းရွည္ပံုစံျဖင့္ တည္
ရွိၾက၏ဥပမာအားျဖင့္ ပန္းလ်မ္၊ကုန္ေက်ာင္း၊လြယ္တပ္ေက်းရြာျဖစ္ၾက၏ ေသာက္သံုးရန္ေရအတြက္အနိမ့္
ပိုင္းတြင္စမ္းေရမ်ားကိုခပ္ယူၾကသည္။ေျခတံရွည္အိမ္မ်ားျဖစ္၍ သြပ္မိုးအိမ္မ်ားသည္။သက္ကယ္မိုးအိမ္
လည္းရွိ၏ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားအတြက္ ထင္းရွဴးသားကိုအသံုးမ်ားသည္။အိမ္အနီးတြင္ျမင္းမ်ား၊
ႏြားမ်ားကို သီးသန္႔တင္းကုပ္မ်ား၊ေဇာင္းမ်ားျဖင့္ေမြးျမဴၾကသည္။
    ပန္လ်မ္ႏွင့္လြယ္တပ္ေက်းရြာတို႔မွာရြာတန္းရွည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။အိမ္ေျခတစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္။ဒံုေသ
ေကာင္၊ေကာင္လြယ္ရြာတို႔မွာ ရြာ၀ိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္ ရွိေလသည္။

0 comments:

Post a Comment