ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား၅၆ရာခိုင္ႏႈန္းေနထိုင္၏ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္မဲနယ္ေတာင္သည္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသပါ၀င္ေန၏ဤၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္ထင္ရွားသည္သနပ္ ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္ထင္ရွားေသာေက်းရြာမ်ားသည္။ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္တန္းႏွစ္ခု ၾကားကုန္းျမင့္၏နံရံတြင္လည္းေကာင္း၊ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ လည္းေကာင္းရြာတည္ထားၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ဤၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်ာက္တန္းရြာသည္ဟိုပံုးလြိဳင္လင္ကားလမ္းေဘးရွိထမ္းဆမ္းရြာမွေန၍ေျမာက္ဘက္ သို႔ခုႏွစ္မိုင္အကြာတြင္တည္ရွိသည္။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္အထင္ရွားဆံုးရြာျဖစ္သည္။
ေက်ာက္တန္းရြာတြင္ေတာင္ေပၚမွစိမ့္စိမ္းေရမ်ားကိုသံပိုက္မ်ားျဖင့္သြယ္ယူ၍ေရေလွာင္ကန္တြင္ သိုေလွာင္ ကာ ေသာက္သံုးၾက၏ ေက်ာက္တန္းရြာတြင္ အိမ္ႀကီးမ်ားကိုေတြ႕ရ၏  အိမ္မ်ားကိုအင္သားမ်ားျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ အဂၤေတမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းတည္ေဆာက္ၾကသည္။
အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းရွိၿပီးတြဲဖက္ အထက္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ကာအထက္တန္းေက်ာင္းရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။မဲနယ္ေတာင္ရွိဒံုလီေတာင္ရြာသည္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ေတာင္တန္းႏွစ္ခုအၾကား ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္တည္ထား၏ကုန္းျမင့္နံရံတြင္တည္ေနသျဖင့္အိမ္မ်ားကိုေလွကားအနိမ့္အျမင့္ ေဆာက္လုပ္ထားၾကသည္အိမ္ေျခစိပ္ၿပီးသစ္အိမ္သြပ္မိုးအိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရြာတည္ေနပံုေကာင္းသျဖင့္
ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိသည္။ေရကိုလွ်ိဳေျမာင္တြင္းမွပိုက္လံုးျဖင့္သြယ္ယူေသာက္သံုးၾကသည္။ရြာပတ္လည္ တြင္ၿခံရွိ၏အနိမ့္ေျမညီပိုင္းတြင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 
  စေငါရြာသည္ခ်ိဳင္၀ွမ္းတြင္တည္ရွိၿပီးေခ်ာင္းေရကိုအဓိကမွီခိုၾကသည္။စေငါေခ်ာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ရြာတည္ထားသျဖင့္ရြာတန္းရွည္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။အိမ္မ်ားမွာေျခတံရွည္အိမ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီးအိမ္ေျခစိပ္၏ ေတာင္ေစာင္းတြင္သနပ္ဖက္ၿခံရွိၿပီးေခ်ာင္းနံေဘးတြင္ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ေရႊပဲခင္းမ်ားရွိၿပီးလယ္ကိုအနည္းငယ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
ပင္တခြားရြာသည္ေတာင္ထိပ္တြင္ရွိၿပီး ရႈခင္းရႈကြက္သာယာလွပေသာရြာျဖစ္သည္။ေသာက္သံုးရန္ေရကို ေတာင္ေျခရွိေရတြင္းသို႔သြားခပ္ရသည္။၀ါးထရံကားေသာေျခတံရွည္အိမ္မ်ားျဖစ္၏ၿခံလုပ္ပန္းကိုလုပ္ကိုင္ ၾကသည္။
ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ေတာင္ကမ္းပါးယံေပၚ၌ရြာတည္ထားျခင္းမ်ားမရွိေပ။လြယ္မိုင္းေတာင္ႏွင့္ ေနာက္၀ိုေတာင္ ႏွစ္ခုအၾကားတြင္စေငါေခ်ာင္းစီးဆင္းလ်က္ရွိ၏။စေငါေခ်ာင္းသည္ေရစီးသန္ေသာ္လည္း ကမ္းနံေဘးတြင္ ရြာတည္ႏိုင္ရန္ေျမကြက္ေကာင္းမ်ားရွိသည္။ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ထင္ရွားေသာပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ ဟုတ္ေပ၊ စေငါ၊ဘန္းေစာက္၊လိုင္းေပ၊လံုးဟီ၊(စံဖူး)တလ်ႏိုး၊ေစာက္ကရွား၊ပင္ငံုအစရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ရြာတြင္အမ်ားအားျဖင့္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရွိၾက၏။လံုးဟီ(စံဖူး)ရြာတြင္အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းရရွိေရး အတြက္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာကားလမ္းေျခလ်င္လမ္းမ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္ထား၏ကားလမ္း မွာမိုးရာသီတြင္မသြားႏိုင္ေပ။ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာပအို၀္းေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။


0 comments:

Post a Comment