ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသား ၄၄.၂ % ရွိသည္။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ား
ကို ေတာင္ႀကီး ေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္ႏွင့္ ေျမျပန္႕လြင္ျပင္တြင္ျမန္ႏိုင္သည္။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္
တြင္ရွိသည့္ ပအို၀္းေက်းရြာ မ်ားျဖစ္ သည့္  ေနာင္ ပစ္ရြာႏွင့္  ေနာင္ကားရြာ မ်ားသည္ ေျမျပန္႕ တြင္ရွိ သ ည္ ။  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေျခတံရွည္ သစ္သားအိမ္မ်ားကိုပို၍ေတြ႕ရ၏ အိမ္၏ ေအာက္ ထပ္ တြင္ ျမင္း တစ္  ေကာင္ ႏွစ္ေကာင္ကုိစီးရန္အတြက္ေမြးျမဴထားသည္ကိုေတြ႕ရတတ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ၾကက္သြန္မ်ားကို
သိုေလွာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
   ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္ သနပ္ဖက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အနိမ့္ပိုင္း
ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားတြင္ ဂ်ဳံ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ေတာင္ယာႏွင့္၊ လယ္အနည္းငယ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ယခုအခါဂ်ံဳကိုစီး
ပြားျဖစ္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕အနီးရွိက်ီးျဖဴကန္တစ္၀ိုက္တြင္ဂ်ဳံ၊စပါး၊ႀကံ၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး
မ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ေျမျဖဴရြာသည္ သစ္ေတာ့သီးႏွင့္ၿခံလုပ္ငန္းနာမည္ႀကီး၏ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွထြက္
ကုန္မ်ားကိုေတာင္ႀကီးေစ်းတြင္ေရာင္းခ်ၾကသည္။
   ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ထင္ရွားေသာပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ အင္းနီ၊လြယ္ေခၚထီတေျဖ၊ထီနဲ႕၊ေခြးငူ၊ေနာင္
ခိုင္း၊ေက်ာက္တလံုးႀကီး၊ပန္တံုရြာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ေက်ာက္တလံုးႏွင့္ေနာင္ခိုင္းရြာမွာ ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္
တည္ရွိသည္။ေနာင္ခိုင္းရြာမွာအိမ္ေျခ ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာက္တလံုးႀကီးရြာမွာ အိမ္ေျခ တစ္ရာေက်ာ္ရွိ
ေလသည္။ ပန္တြန္ရြာတြင္ သနပ္ဖက္၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ေကာ္ဖီမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။
    ဤၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၾကက္သြန္ႏွင့္ သနပ္ဖက္ကို အဓိကထားစိုက္ပ်ိဳးလုပ္
ကိုင္ၾကသည္။ထို႕ျပင္ဂ်ံဳ၊ေျမပဲ၊အာလူးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ေတာင္
ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိပအို၀္းေက်းရြာတိုင္းလိုလိုပင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရေလသည္။

0 comments:

Post a Comment