ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္
ပါ၀င္သည္။ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၇၄ ျဖစ္၏ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ပင္ေလာင္း
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကိုေတာင္ေၾကာ၊ေတာင္ေခ်ရင္း၊ေတာင္ထိပ္၊လိႈင္းထကုန္းေျမျမင့္ႏွင့္ေတာင္
ပတ္လည္၀ိုင္းရံလ်က္ရွိသည့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းအရပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ႏိုင္သည္။တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာမွာလည္း
ပွ်မ္းမွ် ႏွစ္မိုင္ ေလာက္သာ ေ၀းေလသည္။
               ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၿခံမ်ား၀န္းရံထားသည္ အိ္္မ္တိုင္းလိုလို၀င္းခတ္ထားၾက၏အိမ္ေျခမစိပ္
လွေပ။အိမ္ဦးေရ ၂၀ မွ ၃၀၀ အထိ ရွိတတ္ၾကသည္။အိမ္မ်ားကိုထင္းရႈးခ်ယ္ရီ သစ္ယာတို႔ျဖင့္ ေဆာက္ၾက၏
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေဒသမ်ားတြင္ ပ်ဥ္ေထာင္သြပ္မိုးအိမ္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။၀ါးအိမ္မ်ားကို တီက်စ္ၿမိဳ႕နယ္
တြင္အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္။တီက်စ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၀ါးအိမ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ခိုင္ခန္႔ေလသည္။
                      ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေက်းရြာမ်ားမွာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊တီက်စ္ၿမိဳ႕၊ေနာင္တရား
ရြာႏွင့္ ရင္းမွီးရြာတုိ႔ျဖစ္ၾက၏  ဤၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးထြန္းကားသည္။
       ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာတိုင္းလိုလိုသည္ စမ္းေရကိုသာေသာက္သံုးၾကသည္ကမ်ား၏ လွ်ိဳေျမာင္
ၾကားမွာစမ္းေရကိုရြာသို႔ပိုက္လံုးမ်ား၊ေရတံေလ်ာက္မ်ားျဖင့္သြယ္ယူၾက၏ ေခ်ာင္းျဖတ္စီးရာပတ္၀န္းက်င္
တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ဤၿမိဳ႕နယ္မွ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ လဖက္၊သနပ္ဖက္
အာလူး၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊သစ္သီးႏွင့္ေတာင္ယာမ်ားကိုစိုက္မ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။
    လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိုၾကည့္ပါက ေအာင္ပန္း၊ပင္ေလာင္းလိြဳင္ေကာ္လမ္းမႀကီးဆီသို႔ကိုယ္ထူကိုယ္ထ
စနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားၾကသည္။ယင္းလမ္းမွာ ေႏြရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီတြင္သာကားသြားႏိုင္သည္။ေဖာက္
ထားေသာလမ္းမ်ားမွာ ေညာင္ပင္သာရြာမွဘုရားျဖဴသို႔တစ္လမ္း၊ေနာင္တရားၿမိဳ႕မွေဗာင္းရြာသုိ႔တစ္လမ္း၊
ေရဦးရြာ(ထီးကတူရြာ)မွပင္မြန္ရြာသို႔တစ္လမ္း၊ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕မွ မင္းဘူးရြာသို႔တစ္လမ္း၊ရင္းမွီးရြာမွတင္းထက္
ရြာသို႔တစ္လမ္း ေဆာင္းပေလာင္းရြာမွသံုးပ်ဥ္ရြာသို႔တစ္လမ္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္၊ရင္းမွီးရြာမွေဗာင္းရြာသို႔တစ္
လမ္းမွာ အစိုးရကေဖာက္လုပ္ေပးထားေသာလမ္းျဖစ္၏ဤလမ္းမ်ားကိုလွည္း၊ႏြား၀န္တင္မ်ား အသံုးျပဳ၍
ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ၾကသည္။
        ေက်းရြာမ်ားတြင္အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ား အခ်ိဳ႕ရွိ၏အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား
ရရွိေရးအတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားၾကသည္။ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိပအို၀္းေက်းရြာမ်ားမွာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေသာ္လည္း ကားလမ္းႏွင့္ေ၀းကြာသျဖင့္ အစစ အရာရာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရသည္။

0 comments:

Post a Comment