ျပန္႔ႏွံ႕ေနထိုင္ရာေဒသ

    ပအို၀္းတို႔သည္ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔တြင္လူဦးေရအားျဖင့္ တတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္
စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိပအို၀္းလူဦးေရသည္၂၂၅၈၂၂ေယာက္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ယင္းတို႔သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္နယ္စပ္ေဒသရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊အလယ္ပိုင္းႏွင့္အေနာက္နယ္စပ္ေဒသတို႔တြင္
အႏွံ႕အျပားေတြ႔ရွိရသည္။ပအို၀္းတို႔အခ်က္အခ်ာေဒသႏွစ္ခုမွာသံလြင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္းပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား
ႏွင့္ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္သထံုနယ္(ဆီဆိုင္နယ္)တို႔ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းရွိက်ဳိကၡမီခရိုင္သထံုခရိုင္
ပအို၀္လူဦးေရ ၅၃၁၅၉ တုိ႕တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။ေတာင္ငူခရိုင္၊ပဲခူးခရိုင္၊ဖားအံ
ခရိုင္(ပအို၀္းရြာႏွစ္ရြာရွိသည္)၊ကယားျပည္နယ္ပအို၀္းလူဦးေရ၂၃၀၀ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္းပအို၀္းလူမ်ိဳး
မ်ားအႏွံ႔အျပားေနထိုင္ၾကသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအပတြင္ယိုးဒယား၊ကေမၻာဇႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း 
ေဒသတို႔တြင္လည္းပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအထင္အရွားရွိၾကသည္။
       ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသထံုခရိုင္သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔မူလဇာတိျဖစ္သည္။ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားအရ ပုဂံ
ျပည္အေနာ္ရထာမင္း သံု႕ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းယူသြားေသာသထံုျပည့္ရွင္မႏူဟာမင္းသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဟုဆို
သည္။ပုဂံမႏူဟာမင္းပါသြားၿပီးေနာက္တြင္ႏိုင္ငံပ်ိဳကြဲ၍အခ်ိဳ႕ပအို၀္းတို႔သည္ေျမာက္ဘက္သို႔ေရာက္သြားၿပီး
လွ်င္ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ သထံုနယ္သစ္(ဆီိဆိုင္နယ္တည္ေထာင္ၾကသည္)ဟုဆိုသည္။သထံုျပည္မွ
ေျပးလာေသာအခ်ိဳ႕ပအို၀္းသည္ ေျမလတ္တြင္လည္းအေျခစိုက္ၾကသည္။ပုဂံေက်ာက္စာတုိ႔တြင္ ေတာင္သူ
ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိရကား ပုဂံေခတ္ကပင္ ပအို၀္းႏွင့္ျမန္မာအဆက္သြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာ့
စြယ္စံုက်မ္း၊အတြဲ(၆)၊စာမ်က္ႏွာ ၂၇၈ တြင္ ေရးသားထားေလသည္။
     ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ယဥ္ေက်းမႈဌာန ပအို၀္းလူမ်ိဳးစာတမ္းတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ပအို၀္းလူမ်ိဳးလူဦးေရ
စုစုေပါင္းမွာ သံုးသိန္းငါးေသာင္းမွ ေလးသိန္းအထိရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းေလသည္။ ပအို၀္းတို႔အမ်ားဆံုးေနထိုင္ခဲ့
သည့္ မဲနယ္ေတာင္ေဒသတြင္ လူဦးေရႏွစ္သိန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းေလသည္။ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္
တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တစ္သိန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။
          ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလူဦးေရ ေသာင္းေက်ာ္ေနႏိုင္ေသာၿမိဳ႕နယ္
ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္။အနည္းအမ်ားအလိုက္ေဖာ္ျပရလွ်င္ပင္ေလာင္း၊ေတာင္ႀကီး၊ဟိုပုန္း၊ဆီဆိုင္၊ကေလာႏွင့္
လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ပင္းတယ၊နမ့္စမ္၊ေညာင္ေရႊ၊ရြာငံ၊ရပ္ေစာက္၊ဖယ္ခံု၊ေမာက္မယ္၊မိုင္းကိုင္၊
မိုင္းပန္၊မိုးနဲႏွင့္လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္မ်ားလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားအနက္ ဆီဆိုင္၊ဘန္းယဥ္၊ေနာင္မြန္၊
နမ့္ခုတ္၊ဟိုပုန္းႏွင့္လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည္။
    ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကိုဗဟိုျပဳ၍ အေနာက္ဘက္္
တြင္ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေျမာက္ဘက္တြင္မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊အေရ့ွဘက္တြင္မိုးနဲ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ဘက္
တြင္ကယားျပည္နယ္အထိျပန္႕ႏွံ႕ေနထိုင္ၾကသည္။
         ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအျပင္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း ေကာ့ကရိတ္ ၊ ဖားအံ ၊ က်ိဳကၡမီ ၊ သထံုတြင္
လည္းေကာင္း၊ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေတာကၽြဲအင္း၊
ေက်ာက္တံခါး၊ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ နမၼတူ ၿမိဳ႕၀န္းက်င္တြင္
လည္းေကာင္း ေနထိုင္ၾကသည္ဟု မွတ္သားရသည္။
   ဆာ၊ေဂ်၊ေဂ်ာ့ စေကာ့ (Sir George Scott)၏ မွတ္တမ္းအရ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ျမန္မာျပည္
သာမက ထိုင္း၊ကေမၻာဒီးယား၊မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေတာင္ပိုင္းတြင္လည္းပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရေပ
ေပသည္။
            ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ဖူးသည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား သက္ႀကီးပိုင္းအခ်ိဳ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ ပအို၀္း
တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျမန္မာျပည္နယ္နမိတ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေသာ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕ပတ္၀န္း
က်င္ မဲခ်ီး၊မဲစာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မ်ားအထိ အနည္းငယ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရေပသည္။
             ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေပေပါင္း ၃၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ အထိ ျမင့္မားေသာ
ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ပေဒသရာဇ္တို႔ဖိနိပ္မႈေၾကာင့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသေျမျပင္သို႔ မဆင္းသက္
ႏိုင္ေသးဘဲ ေတာင္ထိပ္ေပ်ာ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ေစာ္ဘြားမ်ားအာဏာစြန္႔ၿပီးေသာ
အခါ ေျမနိမ့္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားသို႔ ဆင္းသက္ေနထိုင္ၾကသည္ကိုေတ႔ရသည္။ဥပမာ- နမ္စမ္ၿမိဳ႕နယ္၀မ္ပံုရြာ တြင္
လည္းေကာင္း၊ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။မိုးၿဗဲေရကာတာ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာအခါပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပအို၀္းတိုင္းရငး္သားတို႔သည္လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရန္ကယား
ျပည္နယ္ဘက္သို႔ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကရာ ယခုအခါရြာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီဟုသိရသည္။
      
        ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္မဲနယ္ေတာင္ေဒသတြင္ အဓိကေနထုိင္ၾကသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား
ႏွင့္မဲနယ္ေတာင္သည္ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီသဖြယ္ရွိေလသည္။မဲနယ္ေတာင္သည္ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
နမ့္ခုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ေနာင္မြန္ဘန္းယဥ္ေဒသပါ၀င္လ်က္ ေတာင္ေျမာက္သြယ္တန္းေနေသာ ေတာင္းတန္းျဖစ္
သည္။ဤေဒသတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားႏွစ္သိန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ မဲနယ္ေတာင္တန္းေဒသ
သည္ သနပ္ဖက္အႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာေဒသျဖစ္၍ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔၏စီးပြားေရးဘူမိနက္သန္
မွန္ေသာေဒသျဖစ္ေလသည္။
          ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾက၏ ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊သန္းေခါင္စာရင္းအရ
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားခုႏွစ္ေသာင္းခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ေရႊေညာင္၊
စဥ့္ဟယ္မွလြဲလွ်င္ က်န္ေဒသမ်ားသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။
  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္ ၿခံလုပ္ငန္းႏွင့္ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္
ေက်းရြာတည္ေထာင္ရာတြင္လည္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအထြက္ ေျမၾသဇာ ေကာင္မြန္သည့္ေဒသကို အဓိကထားၾက
သည္။ ထိုင္ေနာက္ ေရရရွိေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို စဥ္းစားၾကသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္
ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္၏ျမင့္ေသာအရပ္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကိုေတာင္ေစာင္း ေတာင္
ထိပ္မ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ရြာမ်ားကို စနစ္တက် အကြက္ခ်ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမရွိေပ။
          အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္ပတ္လည္၀ိုင္းရံလ်က္ ရွိေသာဒယ္အိုုးသ႑ာန္ ေျမျပင္ခ်ိဳင့္၀ွမ္း၌ရြာ
တည္ေထာင္ၾကသည္။ဒယ္အိုးသ႑ာန္ေျမျပင္မွာ မညီမညာ လႈိင္းထေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားျဖစ္သည္။
ဤသို႔လႈိင္းထေနသည့္ကုန္းေျမႏွစ္ခုစပ္ၾကား ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာၿခံေျမမ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကိုေတြ႕
ရေပသည္။လိႈင္းထကုန္းေျမ၏ဆင္ေခ်ေလ်ာတြင္မူ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ဥပမာအားျဖင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္မြန္းရြာ၊ေမတိုင္ရြာ၊ငိုလွရြာ၊ပုန္ေလာရြာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
      အခ်ိဳ႔ေက်းရြာမ်ားမွာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္သြယ္တန္းေနေသာ ေတာင္တန္းႏွစ္ခုၾကားတြင္ စီးဆင္းေန
သည့္ေခ်ာင္းေရလြမ္းမိုးျခင္းကင္းရာ၊ေတာင္တန္းအနားစြန္းႏွင့္ လြင္ျပင္ဆံုရာအရပ္တို႔၌တည္ထားၾကသည္။
ေခ်ာင္း၏၀ဲယာတြင္လည္းစိုက္ခင္းမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ ၿခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းသည့္ က်ယ္ျပန္႔
ေသာေတာင္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္တြင္လည္း ေက်းရြာမ်ားကိုတည္ေထာင္ထားၾကသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား
တို႔၏ေက်းရြာတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေလ့လာပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားတို႔အေပၚအေျခခံေန
ေၾကာင္းသိရေပသည္-------------
                    (၁) ေျမၾသဇာ
                    (၂) ေရရရွိမႈ
                    (၃) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
                    (၄) ေနမ်က္ႏွာမူရာႏွင့္ေလေၾကာင္း
                    (၅) မိရိုးဖလာ အစဥ္လာက်င့္သံုးျခင္း
 စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
   
     တည္ေထာင္ၿပီးေသာပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အျမင့္ကိုမူတည္ျခင္းမရွိဟု
ဆိုႏိုင္ေပသည္။ မည္မွ်ပင္ျမင့္မားၾကမ္းတမ္းေစကာမူ ေျမၾသဇာေကာင္းရွိလွ်င္ ေက်းရြာတည္ေထာင္ၾကေလ
သည္။ဥပမာအားျဖင့္ ဟိုပံုးၿမိဳ႔နယ္ရွိ မဲနယ္ေတာင္ႏွင့္ေပ ၅၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိျမင့္သည့္ ပင္းတယၿမိဳ႕
နယ္ရွိမဲနယ္ေတာင္မ်ားတြင္ ရြာမ်ားတည္ေထာင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕အရပ္ေဒသမ်ားတြင္
ေျမၾသဇာေကာင္းသည္ကိုေတြ႔သည္ႏွင့္ရြာတည္ၿပီးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေရရရွိေရးကို ေနာက္မွဖန္
တီးယူၾကသည္။
         ေတာင္ထိပ္ေဒသမ်ားတြင္ရြာတည္ေထာက္ၾကျခင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမေလ်ာ့ပါးျခင္း မရွိေစရန္
ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္  ေသာက္သံုးေရကိုရြာမွာ သံုးမိုင္ကြာ
အထိသြားေရာက္သယ္ယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ အိမ္တြင္ အဂၤေတျဖင့္ေရေလွာင္ကန္တည္
ထားၿပီး မိုးေရမ်ားသိုေလွာင္သံုးစြဲၾကသည္။မိုးေရသိုေလွာင္သံုးစြဲသည့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိေကာင္ထိုရြာႏွင့္
 ရင္းမွီးရြာတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
             အခ်ိဳ႕မွာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းေရကိုအတည္ျပဳ၍
ရြာတည္ေထာင္ၾကသည္။ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရတြင္းတူး၍ သံုးစြဲျခင္းမရွိသေလာက္ရွားပါးသည္။ေက်း
ရြာအားလံုးလိုလိုပင္ လွ်ိဳေျမာင္မ်ားမွထြက္လာေသ စိမ့္စမ္းေရကုိ ရြာတြင္းသို႔သြယ္တန္း၍ေရေလွာင္ကန္ျဖင့္
သိုမွီးကာသံုးစြဲၾကသည္။စမ္းေရတြင္ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္နည္းသျဖင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္
လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
              လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအလိုအေလ်ာက္ေကာင္းမြန္ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကိုေတြ႔ရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသင့္သည္ဟုဆိုႏိုင္
ေသာ ကေလာ ေတာင္ႀကီး လြိဳင္လင္ ကားလမ္းမႀကီး၏ ၀ဲဘက္ယာတြင္လည္းေကာင္း၊ေအာင္ပန္း၊
ပင္ေလာင္း၊လိြဳင္ေကာ္ကားလမ္း (အေနာက္လမ္း)၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း၊ဟိုပံုး-ဆီဆိုင္-လြိဳင္ေကာ္ ကားလမ္း အေရွ႕လမ္း၏ နံေဘးတြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ပန္း၊ေပြးလွ၊ပင္းတယ၊ရပ္ေစာက္ကား
လမ္း၏၀ဲယာတြင္လည္းေကာင္း အ၀တ္နက္မ်ားျဖင့္ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား
မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားကိုေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
               ေရေျမေကာင္း၍ၿခံယာစိုက္ခင္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္အရပ္မ်ိဳးကိုအဓိကထားၿပီးေရြး
ခ်ယ္ာ ေက်းရြာတည္ေထာင္ၾကသည္။ ေက်းရြာကိုတည္ေထာင္ရာတြင္ ေနမ်က္ႏွာမူရာအရပ္ႏွင့္ ေလကြယ္
ရာအရပ္တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ကာတည္ေထာင္ၾကသည္။ေနေရာင္ကိုဦးစားေပး၍ ေလကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကျခင္းသည္
အေအးဒဏ္ကိုကာကြယ္ျခင္းသကဲ့သို႔သနပ္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္လည္းေကာင္းမြန္ေလသည္။ ေလတိုက္ခတ္ရာအရပ္တြင္ရွိေသာသနပ္ဖက္မ်ားသည္အရြက္မ်ားအခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုပ္မႈေၾကာင့္ အရြက္မ်ား ၾကမ္းတမ္းလာၿပီး မေအာင္ျမင္ေပ။
   အခ်ိဳ႔ေက်းရြာမ်ားသည္ ေျမၾသဇာ၊ေရရရွိမႈ၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ၊ ရာသီဥတုစသည္တို႔အဆင္မေျပေသာ္
လည္းထိုေက်းရြာမ်ားတြင္အၿမဲတမ္းေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မိရိုးဖလာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယခု
တိုင္ဆက္လက္ေနထိုင္ၾကသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ မိဘဘိုးဘြား၏ ေရွးထံုးကိုမပယ္စေကာင္းဟုယူဆ
ကာ ရသမွ်ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေနထိုင္ၾကေလသည္။
         ဥပမာ အားျဖင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ လံုးပိုးေက်းရြာသည္ ထင္ရွားေသာပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ လံုးပိုးေက်းရြာသည္ ေအာင္ပန္း ပင္ေလာင္း ကားလမ္းမ ႀကီးမွ ငါးမိုင္ခန္႔ေ၀းသည့္အျပင္ ေက်ာက္စရစ္ေျမ
ျဖစ္သျဖင့္ ေျမၾသဇာ မေကာင္းေပ။သို႔ေသာ္ထိုရြာမွ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအခ်ိဳ႕တြင္တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔ စပါး၊
ဂ်င္း၊နႏြန္း၊နာနတ္သီး စသည္မ်ားကို ႏြား၀န္တင္မ်ားျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကရပါသည္။
   ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းဗိုင္ေက်းရြာတြင္လည္း ေျမၾသဇာ မေကာင္းသည့္ျပင္ ရာသီဥတုလည္းပူျပငး္
သည္။ေသာက္သံုးေရကိုလည္းေလးမိုင္ကြာေ၀းေသာေနာင္ပီေက်းရြာသို႔ လွည္းျဖင့္သြားေရာက္ခပ္ယူၾကရ
သည္။ ဤသို႔အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ခ်က္ၿမဳပ္ေဒသအျဖစ္ ထိုရြာမ်ားတြင္
မက္ေမာစြာဆက္လက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေပသည္။
        ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အိမ္ေျခ ၅ အိမ္ထက္ေက်ာ္လွ်င္ ရြာအျဖစ္သတ္မွတ္ၾက၏ ရြာတစ္ရြာ
လွ်င္ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အိမ္ေျခ ၅၀ မွ ၇၀ အထိ ရွိၾကသည္။အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေျခ ၁၀ အိမ္ရွိေသာရြာ
သိမ္ရြာငယ္မ်ားမွ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္ေသာရြာႀကီးမွာအထိ ရွိသည္။တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာမွာလည္း ပွ်မ္းမွ်
ေလးမိုင္မွ ငါးမိုင္အထိ ကြာေ၀းတတ္၏ ကားလမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္မူ ႏွစ္မိုင္ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ကြာေ၀းသည္။
              ေက်းရြာပံုစံကိုၾကည့္လွ်င္ရြာ၀ိုင္းမ်ားကာရြာတန္းရွည္နည္းေလသည္။ရြာတန္းရွည္ကိုျမစ္ေခ်ာင္း
တစ္ေလ်ာက္ ကားလမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္သာေတြ႔ႏိုင္သည္။က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ပထ၀ီ၀င္အေနထားအရ
ခ်ိဳင့္၀မ္းႏွင့္ ေတာင္ကမ္းပါးယံရွိ ရြာမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရေပသည္။
         ၀ါးအိမ္မွာေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ၀ါးပိုး၀ါးကိုသာအသံုးျပဳၾက၏ ပိုးမထိုးေစရန္ ၀ါးအေခါင္းတြင္းသို႔ေရနံ
ဆီမ်ား ေလာင္ထည့္တတ္ၾကသည္။ၾကမ္းခင္းရာတြင္လည္း၀ါးပုိး၀ါးဆစ္မ်ားကို ဓားမျဖင့္အစိတ္စိတ္အၿမြာၿမြာ
ေဖာက္၍ အလံုးကိုျဖန္႔ကာခင္းၾကသည္။ယင္း၀ါးပိုးလံုးမွ ျဖန္႔ခ်ေသာအျပားသည္ ျဗက္တစ္ေပခန္႔ရွိ၏ ဤ၀ါး
အခင္းသည္ ပ်ဥ္အခင္းႏွင့္အတူတူ ၾကာရွည္ခံသည္ဟုဆိုေလသည္။ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ၀ါးအိမ္မွာထူး
ျခားစြာႏွစ္ရွည္ခံၾကသည္ကိုတီက်စ္ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႔ရွိရေလသည္။
         ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အိမ္တြင္ ဘုရားစင္ကို ခမ္းနားစြာျပင္ဆင္ထားၾက၏ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား
တို႔အိမ္တိုင္းတြင္ ဘုရားစဥ္ကိုအိမ္ေခါင္းရင္းဘက္နံရံေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။
ဘုရားစဥ္တြင္လည္းၿဂိဳလ္ကိုးလံုးအရုပ္စကၠဴမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားတတ္၏အိမ္တိုင္းလိုလိုေခါင္းရင္းကိုအေရွ႕
ဖက္သို႔လွည့္ထားတတ္ၾကသည္။
        အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ကိုအခန္းႏွစ္ခန္းခြဲထားၾကသည္။အိမ္ရွင္အတြက္တစ္ခန္းႏွင့္ ဧည့္သည္အတြက္
တစ္ခန္းႏွင့္ဧည့္သည္အတြက္တစ္ခန္းျဖစ္သည္။ေခတ္မီေသာအိမ္မ်ားမွာမူ အခန္းသံုးခန္းဖြဲ႕ထားတတ္ၾက
သည္။ မီးဖိုကိုတစ္ခန္းသတ္သတ္ထားၾက၏  ရွမ္းျပည္နယ္ရွိပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာ
မ်ားသည္၊ ေအးလြန္းေသာရာသီဥတုရွိသျဖင့္ မီးဖိုကုိထားရွိကာ မီးလႈံရင္းခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကသည္။
              မီးဖိုေပၚတြင္ မ်က္ႏွာက်က္မွခ်ထားသည့္ က်ပ္စင္ရွိ၏ က်ပ္စင္ေပၚတြင္ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရန္ငရုတ္
သီး၊ဆား၊ပဲပုပ္၊စသည္မ်ားကိုတင္ထားၾကသည္။ဘူးခါးသီးမ်ားကိုလည္းက်ပ္တင္ထားၾကသည္။ဘူးခါးသီးမ်ား
ေျခာက္ေသာအခါ အေစ့မ်ားထုတ္ယူၿပီး ေရထည့္ရန္အသံုးျပဳၾကသည္။မီးဖိုမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ အခန္း၏အလယ္ဗဟိုတြင္ရွိသျဖင့္ အလုပ္မွ ျပန္လာၾကေသာပအို၀္းမိသားစုုတို႔မွာ မီးဖိုေဘးတြင္၀ိုင္းဖြဲ႕ကာ
မီးလႈံအနားယူတတ္ၾကေလသည္။
           ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အိမ္မ်ားသည္ ငါးေပမွ ခုနစ္ေပအထိရွိသည္။ေျခတံရွည္အိမ္မ်ားျဖစ္
သျဖင့္ ခိုင္းရန္ ေမြးထားသည္ ကၽြဲ၊ႏြား၊ျမင္း စသည္တို႔ကိုေအာက္ထပ္တြင္ထားၾကသည္။အိမ္ႏွင့္ဆက္ေန
ေသာအဖီတြင္ သနပ္ဖက္ေလွာ္ရန္ သနပ္ဖက္ဖိုတဲမ်ားရွိသည္။အခ်ိဳ႔ အိမ္မ်ားသည္ လဖက္မ်ားလွန္းရန္အ
တြက္ အိမ္အေပၚထပ္တြင္ လူေနအဆင့္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္တစ္ဆက္တည္းရွိေသာ ေမာ့ေလာင္း ေခၚစင္ကို
ထုတ္ထားတတ္သည္. အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အိမ္သံုးဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္အသီးပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ၿခံမ်ားရွိ
သည္။ရြာတိုင္းလိုလိုပင္ ကိုယ့္အိမ္ႏွင့္ကိုယ့္ၿခံ၀န္းႏွင့္ရွိၾက၏
           ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ေနထိုင္မႈကိုအထက္ပါအတိုင္းေလ့
လာႏိုင္သည္။

0 comments:

Post a Comment