ေဆးပညာ

   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေဆးဆရာကို ဆရာတစီး ဟုေခၚၾကသည္။ေဆးဆရာသည္ ရြာလူထု၏ ခ်စ္ခငမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကိုခံရေလသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ေသာေဆးမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ေဆးျမစ္၊ေဆးရြက္၊ေဆးဥ တို႔ကုိ အမႈန္႕ႀကိတ္ထားေပသည္။ မာရွယ္က ၄င္း၏စာအုပ္တြင္ ပအို၀္းေဆးဆရာမ်ားသည္ ေဆးပင္တို႔၏အာနိသင္တို႔သိရွိၾကသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မရွိေသာ္လည္း၄င္းအတတ္ပညာကို မည္သူ႔ထံမွ မည္သည့္အခ်ိန္က ရရွိခဲ့သည္ကိုသိရွိရန္ ခဲယဥ္းလွသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။
  ပအို၀္းတိုင္းရင္းေဆးပညာသည္ရွမ္း၊ျမန္မာ၊မြန္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာမွတိုးတတ္လာခဲ့သည္ ဟုယူဆၾကသည္။ဤဆးဆရာတို႔သည္သိပၸံနည္းက်က်တတ္ေျမာက္သည္ဟုမဆိုသာေသာ္လည္း  ၄င္းတို႔
ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါတို႔ ေပ်ာက္ကင္းၾကသည္ကား  အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာပအို၀္းေက်းရြာမ်ား
အယူသီးမႈမ်ားရွိၾကသျဖင့္ က်န္းမာေရးတိုးတတ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးရသည္။ဥပမာ ကေလးတစ္ေယာက္ဖ်ားေန
သည့္အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ပါက မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား၀င္ကပ္သည္ဟု ယူဆၿပီး အစားအေသာက္ ကန္ေတာ့ပြဲတုိ႔ ျဖင့္ ပူေဇာ္ေကၽြးေမြးၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment