က်န္းမာေရး

    ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္က်န္းမာေရးေကာင္းၾကသည္။က်န္းမာေရး ေကာင္းၾကျခင္းမွာ
လည္းသဘာ၀အေျခအေနမ်ား၏စြမး္ေဆာင္ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ဟုဆိုႏိုင္သည္။အမ်ိဳးမသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသား
မ်ားထက္ပို၍အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပို၍က်န္းမာၾကသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ရြာမ်ားကိုေတာင္
ေပၚေတာင္ထိပ္တြင္ တည္ထားသျဖင့္ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္သည္ အၿမဲစိမ္းလန္းလ်က္
ရွိေသာသဘာ၀အေျခအေနမ်ားကိုအၿမဲတမ္းထိေတြ႔ေနရ၏စိမ္းလန္းေသာသဘာ၀အေျခအေနသည္စိတ္ခ်မ္း
သာေစသည္။ရႊင္လန္းေစသည္။စိတ္ပ်ိဳလွ်င္ကိုယ္ႏုရသည္သာျဖစ္သည္။
   ရွမ္းျပည္နယ္ရွိပအို၀္းေက်းရြာတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္လွ၏ျခင္ေကာင္းေပါက္ဖြား
မႈနည္းပါးေသာ ေတာင္ေပၚအျမင့္ေဒသတြင္ရွိျခင္း၊မိုးရြာသြန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ေရ၀ပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျခင္ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာေရာဂါတို႔မွ ကင္းေ၀းေလသည္။မိုးရြာေသာအခါတြင္လည္းအမႈိက္သရိုက္မ်ားသည္ေတာင္
ေစာင္းအတိုင္းေမ်ာပါသြားၾကသျဖင့္ ေက်းရြာသန္႔ရွင္းမႈကိုအားေပးသကဲ့သို႔ရွိ၏ ထို႔ေၾကာင့္ယာဥ္ေကာင္မွ
ေပါက္ဖြားေသာေရာဂါတို႔မွလည္း ကင္းေ၀းေစသည္။
    ျခင္ကိုက္ရာမွျဖစ္ေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမွာလည္း ပအို၀္းေက်းရြာမ်ားတြင္မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။သို႔
ေသာ္ မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ ေျမျပန္႔ေဒသသို႔ဆင္း၍ လယ္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္သူတို႔သည္ ထိုေဒသမွငွက္ ဖ်ားရရွိလာတတ္၏ ေနရပ္ေဒသတို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါတြင္ကိုယ္ခံအားနည္းၿပီးအေအးဒါဏ္ကိုမခံႏိုင္သ
ျဖင့္ နမိုးနီးယားေခၚ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဤသို႕ငွက္ဖ်ားေရာဂါအခံရွိၿပီး နမိုးနီးယားျဖစ္
၍ေသဆံုးရသူမ်ားလည္းရွိေလသည္။
     ေက်းရြာသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင္းမြန္သျဖင့္ ယင္ေကာင္းေပါက္ဖြားမႈမရွိျခင္း၊ေရေႏြးၾကမ္းကိုစြဲစြဲၿမဲၿမဲေသာက္သံုး ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမရွိေပ။ပအို၀္းေက်းရြာတို႔တြင္ ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ဆိုက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ
ေရာဂါမွာ ပလိပ္ေရာဂါျဖစ္သည္။ စိုက္ခင္းဧကေပါမ်ားျခင္းအိမ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ႀကြက္ခိုေအာင္းႏိုင္မည့္
ေနရာမ်ားမရွိေအာင္ ေတြးဆႀကံစည္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႀကြက္ေပမ်ားလွသည္။ႀကြက္ေၾကာင့္လူတို႔၏က်န္း
မာေရးကိုသာမကစိုင္ခင္းမ်ား၊အ၀တ္အထည္မ်ား၊အိမ္ေထာက္ပရိေဘာဂမ်ားကိုက္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္၊စီးပြားေရး
နိမ့္က်မႈကိုျဖစ္ေစသျဖင့္ ႀကြတ္သုတ္သင္ေရးကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။အေသအေပ်ာက္မ်ားေသာ ေရာဂါတစ္ခု
မွာတီဘီ ျဖစ္သည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏အိမ္ကိုသက္ကယ္၀ါးထရံတို႔ျဖင့္ေဆာင္လုပ္ထားသည္ကမ်ား
သည္။ေလ၀င္ေပါက္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျပတင္းေပါက္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ႏွင့္ေနေရာင္
ကိုမရရွိေပ။အိမ္ထဲတြင္မီးလႈံရန္ မီးဖိုထားသျဖင့္ မီးခိုးမ်ားျဖင့္မြန္ေလ့ရွိသည္။ထို႔ေၾကာင္း တီဘီေရာဂါမ်ား
ျဖစ္ပြားလြယ္သည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အိမ္ကိုျပတင္းေပါက္ေဖါက္လုပ္ရန္ စည္းရံုးဖို႔လိုေပသည္။

     အျဖစ္မ်ားေသာအျခားေရာဂါမွာ မက္ကေလာင္ ႏွင့္လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္သည္။ မက္ကေလာင္မွာအပူ အားႀကီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။တိုက္ဖြိဳက္ႏွင့္ဆင္သည္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတုိ႔၏ စားသံုး
ေသာ ဆားထဲတြင္ အိုင္အိုဒင္းနည္းလြန္း၍ျဖစ္သည္။ယခုအခါ အစိုးရက ေတာင္ေပၚေဒသသို႔ျဖန္႔ခ်ီေသာ ဆားထဲတြင္ပိုတတ္ဆီယမ္အိုင္အိုႏိုက္ေခၚ  ဆားတစ္မ်ိဳးေရာထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက်ဆင္း လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။
        ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္ ကိန္းမာသန္စြမ္းၾကသည္။  သက္ႀကီးရြယ္အို အသက္ ၆၀ ေက်ာ္မ်ားပင္လွ်င္ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ငါးရက္တစ္ေစ်းက်င္းပသည့္ေစ်းသို႔ ေတာင္တတ္ေတာင္ဆင္းခရီး 
ျဖင့္သြားႏိုင္ၾကသည္။ဤသည္မွာ သဘာ၀ အေျခအေနေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ရာသီဥတုေအးျမသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသ၏ ပထ၀ီ အေနအထားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။
   

0 comments:

Post a Comment