ရုပ္သြင္ျပင္

   ပအိုင္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရုပ္သြင္ျပင္တူညီၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ေျမယာကို အရင္းျပဳ၍လုပ္အားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေနထြက္မွေန၀င္ အလုပ္ခြင္တြင္ လုပ္အားကို အခ်ိန္ျပည့္အသံုးျပဳရသျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာႀကီးထြားသန္မာၾကသည္။ႀကြက္သားဖြံ႕ၿဖိဳးသန္မာသည္။ အရပ္အေမာင္း မွာအေနေတာ္ရွိၿပီးအမ်ိဳးသားမ်ားမွာပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ငါးေပႏွစ္လက္မခန္႔ရွိၾကသည္။  ခ်င္း၊ကခ်င္    လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္
တူသေယာင္ေယာင္ရွိ၏ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏မ်က္ႏွာက်ပံုမွာေလးေထာင့္ခပ္က်က်ပံုရွိ၏ အမ်ားအား ျဖင့္ႏွာတံေပၚလြင္ၾကသည္။ႏႈတ္ခမ္းအနည္းငယ္ထူသည္။အသားလတ္သည္။ မ်က္လံုး၊မ်က္ခံုး၊ဆံပင္နက္၍ ေျဖာင့္သည္။ဆံပင္ေကာင္းၾကသည္။မ်က္လံုးမွာမက်ဥ္းမက်ယ္အေနေတာ္ရွိ၏မ်က္စိျပဴးသူ အလြန္နည္း၏ မ်က္ရစ္ေပၚလြင္ၿပီး  မ်က္စိမွာ အညိဳေရာင္ျဖစ္သည္။မ်က္စိအားေကာင္းၾကၿပီး မ်က္မွန္တပ္ရသူ နည္းသည္။

0 comments:

Post a Comment