ပအို၀္းႏွင့္လကၤာ

   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္   စာေပတြင္  စကားေျပာ အေတြ႕ရနည္းၿပီး၊ လကၤားျဖင့္ေရးသားၾကသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။  စကားေျပာရာတြင္လည္း  လကၤာျဖင့္  ေရးသားၾကသည္ကို  ေတြ႕ရသည္။ စကားေျပာရာတြင္
လည္း လကၤာျဖင့္ ညွပ္၍  ေျပာတတ္ၾကသည္။  ပအို၀္းႏွင့္  လကၤာသည္  ခြဲ ျခား၍ မရစေကာင္းေခ်။
ပအို၀္း လကၤာ သည္ ျမန္မာ ကဗ်ာလကၤာကဲ့သို႔ပင္  ေလးလံုးငါးလံုး  စပ္ျဖင့္  ကာရန္မိေအာင္  ေရးဖြဲ႕ရြတ္ဆို
ၾကေလသည္။  ပအို၀္းလကၤာကို  အသံထြက္  ၍  ဖတ္လွ်င္  သုတိသာယာရွိလွ၏

0 comments:

Post a Comment