လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ျပည္သူတို႔ ခ်စ္ၾကသည္။ ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို သိမွီ လိုက္ၾကသည့္ လူႀကီးမ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ကိုႏွေမ်ာတသစြာ   ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မမွီလိုက္သည့္ လူငယ္မ်ားကလည္း၊စာထဲေပထဲတြင္  သိရေသာ ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ကို  ျမတ္ႏိုးၾကသည္။
ရိုေသသည္။ေလးစားသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္က်ိဳးကိုမၾကည့္ဘဲ အမ်ား၏ အက်ိဳး ၊တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးကို
 ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူအျဖစ္၊ ျပည္သူမ်ားက  ရိုေသေလးစား ျမတ္ႏိုးၾကသည္။
        ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ားထဲတြင္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္းပါသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား
တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏   ေက်းဇူးႀကီးမားပံုကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကသည္။  ပအို၀္းစာဆိုတို႔ကလည္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို  ခ်ီးက်ဴး၍စာဖြဲၾက၏   ပအို၀္းစာဆိုတို႔  ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကိုဖြဲ႕ဆိုၾကေသာ ကဗ်ာ
လကၤာမ်ားအနက္ ၊ လက္လွမ္းမီေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းဖြဲ႕ လကၤာတစ္ပုဒ္ကို တင္ျပလိုပါသည္။

   (ပအို၀္း)  "ေအာင္ဆန္းတျဖာ ဒြာထြာအအုပ္၊ဟဲ့တြံဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာင္းတခင္ အမ်ဥ္အီြအဲင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဖခ်ာနီခမ္း ေ၀ကကြီ၊ ယံလမိုင္ဖြီသႏိၷဌာန္၊
 ကုလာေတာင္ျပန္ကြဲကြဲက သာတာယြယြေဒါ့ရီ၀ါင္ ယိုခါယံတြာင္နီအီေဖ က်ိဳက္သေရြေခ်
အီလအာ အဂၤလိပ္ယာဗြာမူေပေနာင္ ေနးခမ္းနာရာင္မဂၤလာ ပါတြံလတာ တသိန္လႈိင္ 
ေသေသာ့ေတာင္း ပြိဳအံုဗြီဗြီ အဂၤလိပ္ ေငါင္းအီြတာေဒါေခ်ာ္ တာေဒါ့ျပန္ေျပာ္ကြိမာယာ၊
ေအာင္ဆန္း မနာတေနးေတာင္း ပိုမာအဥ္ေတာင္ ၊ေခြမရို၀္၊လတာခိုင္ယိုေခါမေဒါ့
ခမ္းထီအေစာ့ေခြမဥ္ထြာ ေပါ့ရိုပိုမာေအာင္လဥ္းဒြါမဥ္ရိုလတာတေနးေတာင္း
ဓမၼသတ္ေငါ၀္းတရာေစာင္၊ခ်မ္သာတဖူ ေျခာင္္ယံကလ ၊ လြတ္လပ္အြံစြအပ္ခ်ာခမ္း၊သခင္ေအာင္ဆန္း
အထာေဒါ့၊ကုလာလဲင္ေကာျဖားတရား ယူမာလို၀္ႀကြားေဒါပရာ၊တေမြးေတာင္းဗာတန္ယို
အာဇာနည္လိုခို ယံက်က်၊ အဂၤလိပ္ငမ္းလြသစၥာတည္၊ကားတိင္ကထီ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၊အမူလဲ့ငမ္းအခို
ေရွာင္၊ပညာတတ္ေခါင္ထာေဒါယံ၊ႏုဲဳင္းစြန္ကာထန္တန္အာဏာျပင္၊လဗာသြဴရာင္ယိုတလဲင္၊မန္းခမ္း
အီဆဲင္ လြတ္လပ္ေရ၊ရြံတန္အြံေသအိြဳးရန္ကုန္၊ကာတိင္ခြန္ဖုံ၀ါင္လြဥ္စု ၊ ေဖ်ာ္ထာင္ဗလို႔နီခမ္းေကာင္၊ေညာင္ရြီမိုင္ဗြန္ေဆာင္ဖား၊ထြမ္းတြံ ေမာ္ေတာ္ ကားလာင္ရန္ကုန္
ပါထြံသထံုစာေရေရျဖဴ ေအာင္ခြဲေအာင္ခူသေဖာ္ညီ၊ ပါတြံေတာင္ကီ ဦးဘခင္ ၀ါင္ကေလြသိင္အိြဳးမန္းခမ္း
သခင္ေအာင္ဆန္း အထားက်ံ၊ပင္လံုလဲ့ထာင္ေညာင္ရြီးေဖ်ာ္၊၀ါင္လယ္ေလာ္လဲင္စြဲစ္စဲစ္၊အဥ္းေထာင္း
ရဲကဲစ္ေကာဆီတာ၊ေအာင္ဆန္း ထာမလာလအမွန္ ၊၀ါင္ေဗြကက်ံထဲစ္ေပခါ၊အဂၤလိပ္ကုလာဗြာပြိဳးေလာဘ
နိန္ေပါင္လဲ့ညလာေပါင္အ၊ေဖးခန္းလုင္းဖါခြန္ရာဇာ၊ေငါင္းအီငြာသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊အဂၤလိပ္လဲင္
ငမ္းအပ္ယိုယို ၊ကြီစြံလုင္းပိုနာအီလ၊၀ါေခါင္ဆန္စနီနီမွန္၊ကုလာေတာင္ျပန္တဆဲ့ကိုး၊တျပက္သာေခစ္ယိုး
အခန္ထြာ၊သကၠရာဇ္ေကာဇာသမ္းအြန္ေဒါ့ ၊ တရိန္ေအာ၀္ ေသာ့သြံရ ်ာကို၀္၊ကြတ္ဗာေဟာ၀္
ဂို၀္တြာကိုးခု ခြန္ေပါငလြဥ္စုအြိဳးရန္ကုန္၊ ရြံတန္အကိုင္ေခြက်ံလြ၊ကုလာထိုင္ေပၚအံုခ်တိုင္ပါင္၀ါင္၊ဖြိထြိဳအံု
လာင္တသိန္တိုင္း၊ဒို႕စမခိုင္းလို႔၀္၀ါင္ႏြတ္၊သတိမကြတ္စီေ၀ေ၀ါင္၊အေသာင္အေရာင္ေကာနာသား
ယိုေပေန၀္ဆားတရြယ္ခ်ာင္၊အကိုင္အထန္ေအာ၀္ခူခါ၊တံခါလစ္ငြာပတိင္ေပါက္၊ေကာေပြာေကာေရွာက္စန္
ထရီ၊ကထြာမင္ႀကီခြန္ရာဇာ၊ရဲဒြဳန္းနမ္းတာအသက္ေစာင္၊တေတာ၀္ေတာင္းေကာင္းေလာင္ေပြါခူခူ
ေသနတ္စြံစူလိုရိန္ဂ်ာ၊စူခြံစြံျဖာအြန္ဆငါ၊ဟြန္ဗာအပြပါအင္းယား၊ေကာေတာင္ျပန္သားအြန္ေဒါ့ေဖ
ေခြလဲ့ေအာ၀္ေသေသထထြာလဲ့ေယာ၀္း ေဒါ့ရီအာမြန္းေတာ၀္းအံုေတ့ေတ့၊ယူမာဤရဲဗုဲတခါထုမ္း
လြဥ္ကာေ၀ရန္သူ၊ေလာင္ေတာ္ခြန္ျဖဴ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗာလဲ့ေသာင္း ခန္းေခြကံ၊ေသနတ္စက္ေငါင္းလဲ့
သာင္ဗာတြရေမြးၿခိဳ၀သီေယြးေအာ၀္ဗိင္လာင္ "

(ျမန္မာ)  "ေအာင္ဆန္းဟာတိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕အမည္ဟာသိပ္ ထင္ရွားတယ္ သူက ဒို႕ တိုင္းျပည္ကိုျပန္ေပးပါလို႔ေတာင္းတယ္။ ျမန္ျမန္ရဖို႔ သႏၷိဌာန္ထားတယ္။အဂၤလိပ္ ကျဖည္းျဖည္းလို႔ေတာင္းပန္တယ္။ခုခ်ိန္မွာပဲ ဒို႔ေပးမွာပဲ တို႔ဆီမွာ အသားျဖဴတဲ့ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသမီးရွိတယ္။
အဲဒါမင္းအတြက္ယူလိုက္ပါ။တစ္လမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္တဲ့လခကိုလဲရမယ္။ အဲလခကိုလြယ္အိတ္ထဲထည့္ၿပီး
ေအးေအးေဆးေဆးေနရံုပဲ အဂၤလိပ္က မာယာကို အားကိုးၿပီးေတာ့ ခ်ိဳသာ သိမ္ေမြ႕ တဲ့စကားနဲ႔ေျပာတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေအာင္ဆန္းနားမေထာင္ပါဘူး။လစာဘယ္ေလာက္ ေပးမွ လို႔လည္း မေျပာခဲ့ဘူး။ကၽြႏုပ္ဟာတိုင္း
ျပည္ရဲ႕အညြန္႕အခက္ပဲျဖစ္ခ်င္တယ္ ။သားမယားဆိုရင္လည္း ကၽြႏုပ္မွာရွိၿပီးသားပါ၊  တရားသေဘာအရဆို
ရင္ခ်မ္းသာရာရဖို႔ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ဖို႔ ျပန္အပ္ပါလို႔  သခင္ေအာင္ဆန္းကေျပာတယ္ ၊  အဂၤလိပ္က ဒီလူ
ဒို႕လူႀကြားလို႔ ထင္တာမဟုတ္ပါလားဆိုၿပီး ဘုရား တရား တလိုက္တယ္။ အာဇာနည ္ေယာက်ၤားႀကီးပါလား
ဆိုၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြေၾကာက္ၾကတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ  ပညာေတာ္တဲ့အျပင္   အေျပာလည္း
ေကာင္းတယ္၊က်ားႀကီး၊၀က္၀ံႀကီးေတြလည္း  အာဏာစက္လည္းႀကီးတယ္  ျမန္မာျပည္   လြတ္လပ္ေရးကို
ရဖို႔ဒီတစ္ခါေတာ ့ေသခ်ာေပါက္ပဲ၊  ရံုးႀကီးကို   ရန္ကုန္မွာထားၿပီးေတာ့     အားလံုးမင္းေတြ လာစုၾကမယ္။
ေညာင္ေရႊ၊မိုင္းပြန္က ေစာ္ဘြားေတြဟာကားစီးၿပီး ရန္ကုန္ကိုဆင္းလာတယ္၊သထံုဆီဆိုင္က စာေရးဦးျဖဴ လဲပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးက ဦးဘိုးခင္လည္းပါေသးရဲ႕၊သခင္ေအာင္ဆန္းႀကံပံုကျဖင့္ပင္လံုကိုလည္းေရာက္ တယ္၊ေညာင္ေရႊကိုလဲေရာက္တယ္၊အားလံုးလဲ စီးလံုးညီညြတ္ခဲ့ၾကတယ္။ေအာင္ဆန္းရဲ႕အႀကံကေတာ့ ေအာင္မွာအမွန္ပဲ ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ႀကံခဲ့ပါတယ္၊အဂၤလိပ္ကုလားျဖဴေတြဟာ ေလာဘေၾကာင့္ တို႔ျပည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္ ကၽြႏုပ္တို႔ကို လြတ္လပ္ေရးေပးပါလို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကခ်ိဳသာတဲ့ စကားနဲ႔ ေတာင္းတဲ့အခါ အဂၤလိပ္ေတြက လြယ္လြယ္ကူကူ ျပန္အပ္လိုက္
တယ္။ေတာင္းစမ္းပါ့ငါ့သား၊  ေကာဇာသကၠရာဇ္  ၁၃၀၉ ခု ၀ါေခါင္ ဆန္းရင္  ရမွာပဲ ၊နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္
အသီးသီးေတြ ဟာ ရံုးႀကီးမွာ ေတြ႕ဆံုၾကၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။   တံခါးေပါက္ေတြမွာလည္း အေစာင့္
ခ်ထားတယ္။ အခ်ိဳ႕ဖ်က္မဲ့သူရွိတယ္လို႔ သတင္းၾကားတယ္။ ဒါေၾကာင့္အေစာင့္ခ်ထားမွ  ျဖစ္မယ္ထင္တယ္
လို႔ေျပာတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ ရန္သူဟာ ကားနဲ႔ေရာက္လာၿပီး   စက္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္လိုက္ေတာ့  ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔
ေသနတ္ထိၿပီးလဲကုန္တယ္ ၊ ေသနတ္သံေတြစဲၿပီးလို႔  တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့အခါ    ရဲေတြဦးေစာအိမ္ကို
ေရာက္လာၾကၿပီး အေၾကာင္းစံုကို စစ္ေဆးၾကတယ္။  အဲဒီအခါမွာ  ဦးေစာက  မနာလို   ၀န္တိုစိတ္ေၾကာင့္
အရက္ေတြေသာက္ၿပီး ႀကံမိပါတယ္ ထြက္ဆိုတယ္။ ရဲေတြကလည္း ဦးေစာ ကိုေထာင္ခ်လိုက္တယ္ ။
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ခုႏွစ္ဦးလည္း က်ဆံုးသြားရရွာတယ္ "

ဤအလကၤာကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေလးစားၾကေၾကာင္းသိႏိုင္ပါသည္။ ကဗ်ာဆရာသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သူမတူ ထူးျခားသည့္ အရည္အခ်င္း ဂုဏ္ကိုခ်ီးက်ဴးဖြဲ႔ဆိုထား၏ အဂ္လိပ္တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား မိန္းမျဖင့္ဖ်ားေယာင္း၏ ေငြျဖင့္ဆြယ္၏ သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နားမွ်မေယာင္ပါ။ ဂုဏ္ လာဘ္ကို မမက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တိုင္းျပည္၏ သားေကာင္းရတနာသာျဖစ္လို၏ ဤသို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ထူးျခားသည့္ဂုဏ္အတူယူဖြယ္ေကာင္းသည့္ အရည္အခ်င္းကို ေနာင္လာေနာက္သား တို႔ အတုယူႏိုင္ေစရန္ ကဗ်ာဆရာက ေရးသားစပ္ဆိုထားသည္။

    ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ေသာ သမာဓိရွိ၏ သစၥာသမာဓိ ရွိသျဖင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္တို႔က ေၾကာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အေဟာ အေျပာ ေကာင္း၏ စည္းရံုးေရးေကာင္း၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးလြတ္လပ္ေရးကိုရခဲ့၏ ပအို၀္းစာဆိုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး လြပ္လပ္ေရးကိုရခဲ့သည္။ပအို၀္းစာဆိုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေလးစားအတုယူ ဖြယ္ေကာင္းသည့္ဂုဏ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ပံုတို႔ကို ဖြဲ႔ဆိုထားေလသည္။

   ကဗ်ာလကၤာကို ပအို၀္းတို႔က ေငါင္းတတ္ ဟုေခၚ၏ ပအို၀္းတို႔သည္ စကားေျပအေရးအသားကို အသံုးနည္း၏ ေငါင္းတတ္ ေခၚ ကဗ်ာျဖင့္သာ အေရးမ်ားၾကေလသည္။ ေငါင္းတတ္ ေခၚ ကဗ်ာလကၤာ ကို သံေနသံထားျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ ၾက၏ သံေန သံထားျဖင့္ ရြတ္ဖတ္မွလည္း  နားေထာင္ရသူအဖို႔ ေသာတအာရံု ကို ခံစားႏိုင္သည့္ျပင္ အဓိပၸါယ္လည္း ပို၍ ရွင္း၏

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုခ်စ္ေသာ ေလးစားေသာ ပအို၀္းကဗ်ာ ဆရာတစ္ဦးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အတုယူဖြယ္ ေကာင္းသည့္  ဂုဏ္အရည္အခ်င္းကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားသိနားလည္ ၿပီး အတူယူတတ္ေစရန္ ဤကဗ်ာအလကၤာကို ေရးဖြဲ႕ဟန္တူပါသည္။ ဤကဗ်ာ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မမီလိုက္ေသ ေႏွာင္းေခတ္ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ားက ရြတ္ဆိုျပျခင္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ျမျမင္လိုက္ ၾကရ ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို ၾကားရသျဖင့္ လူႀကီးမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ ေလးစားသည့္ စိတ္မ်ား ၀င္လာေစပါသည္။

   ဤကဗ်ာလကၤာကိုေလ့လာ ျခင္းအားျဖင့္  ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေလးစား ၾကေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မရွိေတာ့ ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ဖြဲ႔ဆိုသည့္ ကဗ်ာ လကၤာမ်ား ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ယေန႔တိုင္ ရြတ္ဆိုေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လည္းရြတ္ ဆိုေနၾကဦးမည္သည္သာပင္။

0 comments:

Post a Comment