လက္၀တ္ရတနာ

   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကိုလည္း ၀တ္ဆင္ၾက၏ အထူးသျဖင့္ပြဲလမ္းသဘင္
မ်ားရွိေသာအခါ ပို၍၀တ္ဆင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ေက်ာက္နီ။ ပတၱျမား စသည့္ရတနာမ်ားကို
ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ၀တ္ဆင္ၾကသည္။

      အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရႊလက္ေကာက္ ေငြလက္ေကာက္ ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္  ၀တ္ဆင္ၾကသည္။
လက္စြပ္မ်ား တစ္ကြင္း ႏွစ္ကြင္း မွ သံုးကြင္းအထိ ၀တ္ဆင္ၾကေလသည္။ ႀကြား၀ါသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း
စင္စစ္ကား ၄င္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈပင္ျဖစ္ေပသည္။ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ေရႊထည္ ေငြထည္ကို  အမ်ားျမင္
ေအာင္သာ၀တ္ဆင္ၾကေသာ္လည္း ဓားျပတိုက္မႈမ်ား ခိုးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေပ။ထို႕ေၾကာင့္ ပအို၀္း
တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

0 comments:

Post a Comment