အျခား၀တ္စားဆင္ယင္မႈ

     အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ညပ္ဖိနပ္စီးသူနည္း၍ဘြတ္ဖိနပ္ ရွဴးဖိနပ္မ်ားကိုသာ စီးၾကေလသည္။ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္
စန္းသန္းေတာင္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕မွာ ဘြတ္ဖိနပ္ကို စီးတတ္ၾကသည္။အမ်ိဳးသား
ေရာ၊အမ်ိဳးသမီးပါမိမိတို႔စီးနင္းေသာ ဖိနပ္မ်ားေအာက္တြင္ သံဘုလံုးငယ္ေလးမ်ားကိုရိုးထားတတ္ၾကသည္။
ဖိနပ္တြင္ သံဘုလံုးငယ္မ်ား ရိုက္ထားျခင္းျဖင့္ ဖိနပ္ေအာက္ခံသည္ အလြယ္တကူမကုန္ႏိုင္ေပ။
ထို႔ျပင္ရြံ႕ႏြံ ထူထပ္ေသာ္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သြားလာရန္ အထူးေကာင္းမြန္၏
ေခ်ာမြတ္ေသာေျမျပင္တြင္လည္း သံခၽြန္မ်ား ကုပ္တြယ္ထားသျဖင့္ မေခ်ာ္လဲႏိုင္ေပ။

     ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔စီးေလ့ရွိေသာခံဖာကေရာက္ ေခၚ သစ္သားခံုဖိနပ္တစ္မ်ိဳးလည္းရွိသည္။ယင္းကို
ခ်ယ္ရီသားျဖင့္အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ သစ္တံုးကို ထြင္းထုထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အျမင့္သံုးလက္မခန္႕
ရွိေလသည္။ထိုခံုဖိနပ္ သဲႀကိဳးကိုမူ  ေမာ္ေတာ္ကားတာယာ (၀ါ) သားေရတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို သံုးၾကသည္။
ဤဖိနပ္ မ်ားေအာင္တြင္လည္း သံဘုလံုးငယ္မ်ား ကို ရိုက္ထားတတ္ၾကသည္။ ဤ သစ္သားခံုဖိနပ္ကိုမိုးရာ
သီ၌သာအသံုးမ်ား၏ မိုးရာသီ ေစ်းေန႔မ်ားတြင္ ဤ ခမ္းဖားကေရာက္ ေခၚ ခံုဖိနပ္ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္
သူမ်ားကိုပါေတြ႕ရတတ္ေလသည္။ယင္း ခမ္းဖားကေရာက္ေခၚ သစ္သားခံုဖိနပ္မ်ိဳးကို အမ်ိဳးသားေရာ၊အမ်ိဳး
သမီးပါ စီးနင္းၾကလသည္။


     ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဦးထုပ္မ်ားကိုေဆာင္းေလ့ ေဆာင္းထ မရွိၾကေပ။အမ်ိဳးသားမ်ားသာ အခ်ိဳ႕ ေဆာင္းၾက၏ အမ်ားအားျဖင့္၀ါးခေမာက္္ကိုသာေဆာင္းၾကေလသည္။၀ါးခေမာက္မွာလည္း မိမိတို႔
ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္တတ္ၾက၏
     ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာသြားေသာ အခါတြင္လည္းေကာင္း ၊ ေစ်း၊ ခရီးသြားေသာအခါ
တြင္လည္းေကာင္း ေတာင္းျပာ ေခၚ ပလိုင္းျပားကုိစလြယ္သိုင္း၍ လြယ္ထားတတ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကမူ ေဖာ့ ေခၚ ပလိုင္းအလံုးမ်ားကို ေခါင္းေပၚတြင္ ခ်ိတ္၍လည္းေကာင္း၊ စလြယ္သိုင္း၍လည္းေကာင္း လြယ္ၾကသည္။အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အသံုးျပဳၾကေသာပလိုင္း မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကိုယ္တိုင္ ယက္လုပ္ၾက
သည္။အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ယက္လုပ္ၾက၏

0 comments:

Post a Comment