အမ်ိဳးသား၀တ္စံု

  အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ေဘာင္းဘီပြ၊အေပၚအကၤ် ီ တိုက္ပံုအကၤ် ီ ကို၀တ္ဆင္ၾကသည္။ေဘာင္းဘီမွာရွမ္း
ေဘာင္းဘီႏွင့္တူေလသည္။ေရွးအခါက ေပါင္ေအာက္တြဲၿပီး အလြန္ပြေသာ ေဘာင္းဘီကို၀တ္ခဲ့ၾက၏ယခု
ေခတ္တြင္သြားလာမႈ လြယ္ကူေစရန္ ေဘာင္းဘီကို ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္း၀တ္လာၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။အတြင္း
တြင္အျဖဴေရာင္ရွိေသာရွပ္အက်ၤ ီကို အမ်ားဆံုး၀တ္ဆင္ၾကသည္။အျခားအေရာင္ကို၀တ္ဆင္ျခင္းမ်ားလည္း
ရွိေပသည္။ ခါးပတ္ပတ္ၿပီး ကြမ္းအစ္ထည့္ထားေသာ လြယ္အိတ္ကို လည္းေကာင္း၊ ပလိုင္းျပားကို
လည္းေကာင္း လြယ္ေလ့ရွိသည္။

ေခါင္းေပါင္းကိုလည္းေပါင္းထားၾက၏ ေရွးကဖဲေခါင္းေပါင္းကို၀တ္ဆင္ၾကသည္။အမ်ိဳးသားမ်ားေပါင္းေသာ
ေခါင္းေပါင္းမွာ အရွည္ ၁၀ ေတာင္မွ ၁၂ ေတာင္ခန္႕အထိ ရွိေလသည္။ ယခုအခါေရွးက်ေသာလူႀကီးအခ်ိဳ႔
ႏွင့္စာေဟာဆရာမ်ားသာ ေပါင္းၾကေတာ့၏ ယခုအခုေခါင္းေပါင္းအျဖစ္ ဖူးေစာင္း မ်ားကိုပါေပါင္းၾကသည္
အနီ၊အ၀ါ စသည့္ ကြက္ၾကားအဆင္မ်ိဳးကိုႏွစ္သက္ၾကသည္။အျခားအဆင္မ်ားကိုလည္းဆင္ယင္ သံုးစြဲ
ၾကေလသည္။ယခုအခါအ၀ါေရာင္ကိုအမ်ားဆံုး ႏွစ္သက္အသံုးျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏ ေခါင္းေပါင္းစကို
ေအာက္စိုက္ထားၿပီး ေပါင္းေလ့ရွိသည္။
     အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ပြဲလမ္းသဘင္သို႔သြားေသာအခါ ေဘာ္(၀ါ)ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ တစ္ေပခန္႕ရွိ
သည့္ ေငြဓားလြယ္ကို ခါးပတ္တြင္ထုိးထားၾကသည္။ေငြဓားလြယ္၏အရိုးကိုဆင္စြယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၾက
သည္။ထုိေငြဓားလြယ္ကို တိုက္ပံု အက်ၤ ီ၏အျပင္ဘက္္တြင္ထုတ္ထားၾကသည္။အခ်ိဳ႕မွာထိုေငြဓားလြယ္ကို
 ပိုးႀကိဳးအစမ္းကိုက်စ္၍ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ ပခံုးတြင္သိုင္း၍ လြယ္ထားၾက၏

0 comments:

Post a Comment