၀တ္စားဆင္ယင္မႈ

 တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ရွမ္း၊ကခ်င္၊အင္းသား၊ေတာင္ရိုး၊ကယား၊၀ႏွင့္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏
၀တ္စံုမွာနည္းနည္းဆီစီးဆင္းလာသည္။ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႕သည္ျမန္မာကဲ့သို႔ပင္၀တ္
ဆင္ၾကေလသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ရွိပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အနက္ေရာင္၀တ္စံုကိုအမ်ားဆံုး၀တ္ဆင္ၾက
ေလသည္။အနက္ေရာင္ကို၀တ္ဆင္ၾကျခင္းမွာအနက္ေရာင္သည္ အပူကိုစုပ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ေအးျမေသာရာသီဥ
တုဒဏ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ေပေရစြန္းထင္းမႈသက္သာျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟုယူဆရေပသည္။
 ရာသီဥတုဒဏ္ကိုခံႏိုင္သည္ဟုဆိုသျဖင့္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သာမက အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပါအနက္
ေရာင္းကိုမ၀တ္ဆင္ၾကသေလာဟုေမးစရာရွိေပသည္။ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာေတာင္
ထိပ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေဒသသည္ေျမနိမ့္အရပ္ထက္ ေႏြးဓာတ္နည္းပါး၏
ထို႔ေၾကာင့္အနက္ေရာင္ရွိေသာအ၀တ္စားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရေပသည္။ရွမ္းျပည္နယ္
တြင္အနက္ေရာင္၀တ္စံုကို၀တ္ဆင္ၾကသူမ်ားမွာပအို၀္း၊ေတာင္ရိုး၊လီေရွာစသည္တိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ ျဖစ္ သည္။  အေရာင္တူေသာ္လည္း ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံခ်င္းကြာေလသည္။
     ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ၿခံလုပ္ငန္းလယ္ယာလုပ္ငန္း ေတာင္ယာလုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးၾက
သျဖင့္ေအးျမေသာေတာင္ေပၚေဒသတြင္ေန႔စဥ္ရြံ႕မ်ားေပက်ံမႈကို ေတြ႕ႀကံဳၾကရ၏ အနက္ေရာင္ကို
၀တ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ေပေရမႈကိုသက္သာေစသည္။အနက္ေရာင္သည္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏မူပိုင္
အေရာင္သဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္။
  ပြဲေနပြဲထိုင္၀တ္စံုမ်ားကိုလည္း အနက္ေရာင္ျဖင့္သာခ်ဳပ္လုပ္၀တ္ဆင္ၾက၏ ၀တ္ဆင္ရာတြင္လည္းအဖိုး
ထိုက္တန္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာခ်ဳပ္သာ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။အထူးသျဖင့္သကၠလပ္အမဲမ်ားကို၀တ္
ဆင္ၾက၏ ေရွးက အနက္ေရာင္ရွိေသာပိုး၊ဖဲမ်ားကိုပင္ ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾက၏ အမ်ိဳးသား၀တ္စံုသည္ကာလတန္ဖိုး
အားျဖင့္ က်ပ္ တစ္သိန္း ၊အမ်ိဳးသမီး၀တ္စံုသည္ ကာလတန္ဖိုးအားျဖင့္က်ပ္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ရွိ၏ ဤမွ်တန္ဖိုးရွိေသာပြဲေနပြဲထိုင္၀တ္စံုမ်ိဳးကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားပင္ တစ္စံုစီရွိေအာင္၀ယ္ထား
ၾက၏ အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီး၀တ္စံုးမ်ားကိုပါ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္မခ်ဳပ္လုပ္တတ္သျဖင့္၀ယ္ူၾကေလသည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အနက္ေရာင္ကိုညီညာစြာ၀တ္ဆင္ၾကသျဖင့္ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္မ်ား ကင္းသည္
ကိုေတြ႕ရေပသည္။ ေရွးအခါက ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၀တ္ဆင္ေသာ အ၀တ္အစားအနက္ကို
ကိုယ္တိုင္ရက္လုပ္၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။၀ါကိုကိုယ္တိုင္စိုက္၍၊ကိုယ္တိုင္ဖန္ကာ ကိုယ္တိုင္ဗိုင္းငင္ရသည္။၀ါ
ခ်ည္ျဖင့္ပင္အထည္ရက္လုပ္ၾကသည္။၀ါခ်ည္ျဖင့္ရက္လုပ္ထားေသာ အျဖဴေရာင္ခ်ည္ထည္ကို အနက္
ေရာင္ဆိုးယူၾကသည္။
      အနက္ေရာင္ဆိုးပံုမွာ မဲနယ္ပင္၏အရြက္မ်ားကိုခူးယူ၍ပံုးသို႔မဟုတ္ အိုးထဲတြင္ထည့္ကာ ေလးငါးည
စိမ္ထားရသည္။မဲနယ္ရြက္မ်ားပုပ္လာေသာအခါထံုးျဖင့္ေရာ၍ေခ်ရသည္။ေခ်ၿပီးေသာမဲနယ္ရြကိုမူပစ္လိုက္
သည္။ထံုးႏွင့္မဲနယ္ရြက္တို႔ေရာနယ္ထားေသာအရည္ကို အျဖဴေရာင္အၿမဳပ္ထြက္သည္အထိ ေမႊေပးရသည္
ထိုင္ေနာက္အနည္ထိုင္ေအာင္ထားၿပီး၊ အေပၚမွအရည္ၾကည္ကိုသြန္ထုတ္လိုက္သည္။က်န္ရွိေသာအနည္မွာ
အနက္ေရာင္ရွိေလသည္။
   တစ္ဖန္ပအို၀္းအေခၚမုန္းရြက္(အေမြးရွိေသာအရြက္တစ္မ်ိဳး)ကိုျပာျဖင့္ေရာၿပီး သံုးညခန္႔ေရစိမ္ရသည္။
သံုးညခန္႔စိမ္ၿပီးေနာက္မံုးရြက္မ်ားကိုအရည္ရေအာင္ညစ္ယူ၏ ထိုအရည္ကို ေစာေစာကျပဳလုပ္ထားေသာ
အနည္းျဖင့္သံုးညခန္႔ျပန္စိမ္ရသည္။
   ထိုအရည္ကို တုတ္ေခ်ုာင္းျဖင့္ေမႊ၍အ၀ါေရာင္အရည္ျဖစ္လာပါက ေဆးဆိုးႏုိင္ေလသည္။ထိုသို႔တုတ္
ေခ်ာင္းျဖင့္ေမႊရာတြင္ အရည္မွာ အ၀ါေရာင္ရွိေသာ္လည္းအျမဳပ္မွာအျပာေရာင္ရွိေလသည္။တုတ္ေခ်ာင္း
ျဖင့္ေမြရာတြင အၿမဳပ္မထြက္ပါက အေရာင္ဆိုး၍မရေသးေပ။ဤအရည္ကိုရေသာအခါ ရက္လုပ္ထားေသာ
အျဖဴေရာင္အထည္ကို ေရျဖင့္ေလွ်ာ္ၿပီး အနက္ေရာင္ေဆးဆိုးႏိုင္သည္။တစ္ႀကိမ္ဆိုးၿပီးတိုင္း ေရျဖင့္ေလွ်ာ္
ရ၏ ထိုေနာက္ေနလွန္းရ၏ ေျခာက္လာေသာအခါညတြင္တစ္ခါျပန္ဆုိးၿပီး၊ေရျဖင့္ေလွ်ာ္ကာတစ္ဖန္ျပန္
ေနျပန္ လွန္းရသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေလးရက္ရွစ္ႀကိမ္ဆိုးရေပသည္။
     အနက္ေရာင္အထည္ကိုရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးဆိုးသည့္လုပ္ငန္းကို မၿပီးေသးေခ်။ ပအို၀္းအေခၚစြံ
ပင္၏အေခါက္ကိုယူ၍၊ သံုးေရတစ္ေရ ရေအာင္က်ိဳသည္။ ထိုအရည္ကိုအေအးခံၿပီး အနက္ေရာင္ဆိုးၿပီး
ေသာအထည္ကိုဆိုးရသည္။အေျခာက္လွန္းၿပီးေနာက္ ကၽြဲသားေရကိုအရည္က်ဳိၿပီး၊ထိုကၽြဲသားေရျဖင့္ဆိုးရ
ျပန္သည္။ကၽြဲသားေရရည္ျဖင့္မစိမ္ခင္၊ သဲမပါေသာအေရာင္မြဲသည့္ရြံ႕ထဲတြင္ နစ္ၿပီးမွ ကၽြဲသားေရရည္ျဖင့္
ဆုိးပါက ပို၍နက္ေသာအေရာင္ရရွိသည္။
   အနက္ေရာင္အထည္ကိုရၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုအထည္ကို ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ေပါင္းခံရသည္။ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္
ေပါင္းခံၿပီးအေျခာက္လွန္းရ၏ ေျခာက္လာေသာအခါ ပထမဆံုး အနက္ေရာင္စဆိုးသည့္ အရည္ျဖင့္သံုး
ႀကိမ္ဆိုးရေသးသည္။တစ္ခါဆိုးၿပီးတိုင္းအေျခာက္လွန္းကာ သံုးႀကိမ္ဆိုးရသည္။ဤအႀကိမ္မွာေနာက္ဆံုး
အႀကိမ္ျဖစ္၏ဤအႀကိမ္ဆိုးၿပီးေသာအခါ ပိတုန္းေရာင္ကဲ့သို႔ေသာ အနက္ေရာင္အထည္ကိုရရွိေလသည္။
   ေရွးအခါက မိမိတို႔၀တ္ဆင္ရန္ အထည္မ်ားကို လက္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္၀တ္ဆင္ၾက၏ အထည္ခ်ဳပ္ရန္ခ်ည္မ်ား
ကိုလည္းကိုယ္တို္ငင္ယူၾကသည္။ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးတို႕ဗိုင္းငင္ထားေသာခ်ည္မ်ားကို ယခုေခတ္အက္ခ်ဳပ္
စက္ျဖင့္ပင္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ေရွးအခါက ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အနက္ေရာင္ အထည္မ်ားကို
၀တ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ပင္ပန္းစြာ အဆင့္ဆင့္ေဆးဆိုးယူရေပသည္။ယခုအခါတြင္မူေရွးကကဲ့သို႕ ပင္ပန္း
စြာေဆးဆိုးမယူရေတာ့ဘဲအနက္ေရာင္အထည္မ်ားကိုအလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

0 comments:

Post a Comment