အိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း

   ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မွရရွိေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို
အသံုးျပဳၾကသည္။ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာသစ္မ်ားမွာ ထင္းရွဴး၊ခ်ယ္ရီ၊ပိေတာက္၊သစ္ယာ၊အင္ၾကင္း၊
ပ်ဥ္းကတိုးႏွင့္ကၽြန္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။သစ္မ်ားကိုသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားမွ ခုတ္ယူျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊သစ္ေတာ
ႀကိဳး၀ိုင္းမဟုတ္ေသာသစ္ေတာမ်ားမွကိုိယ္တိုင္ ခုတ္ထစ္ခြဲစိတ္အသံုးျပဳၾကသည္။ၿမိဳ႕ေနပအို၀္းမ်ားသာသစ္
ကို၀ယ္ယူအသံုးျပဳၾကသည္။    
           အခ်ိဳ႕အိမ္မွာအမ္ေဆာက္ရန္သစ္သားမ်ားအိမ္ကာရန္ျပင္မ်ားကိုခြဲစိပ္ရာတြင္ပုဆိန္ကိုအသံုးျပဳၾကသည္၊ လက္ျဖင့္သာခြဲစိတ္ရသျဖင့္မတြင္က်ယ္ေပ။သစ္သားကိုပုဆိန္ျဖင့္ခြဲရာတြင္ ညီညီ ညာညာ ကြဲေစရန္ ဂါထာျဖင့္ မန္းမႈတ္ထားေသာေရကိုေလာင္းေပးရသည္။ဤသို႔ဂါထာျဖင့္မန္းမႈတ္ထားေသာ
ေရျဖင့္ေလာင္းပါကသစ္သားကိုမိမိလုိခ်င္သကဲ့သို႔ ညီညီညာညာကြဲေစသည္ဟုယူဆၾကသည္။
   အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ စီးပြားေရးအေျခအေန ကိုလိုက္၍ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္။ေရွးဦးစြာအိမ္ေျမေနရာအတြက္ ေျမခံေကာင္းမ်ားရရွိလွ်င္၊ ရက္ေကာင္းေရြးၿပီးပႏၵက္ရုိက္သည္။ေတာင္ေစာင္း ေတာင္ေျခကဲ့သို႔ဆင္ေခ်
ေလ်ာေနရာမ်ိဳးတြင္မူေရွးဦးစြာေျမကိုေလွကားထစ္သဖြယ္ထစ္ၿပီး၊ ေျမညီေအာင္ညွိယူရသည္။ဤတြင္ရြာသူ
ရြာသားမ်ားက၀ိုင္း၀န္းကာလုပ္ကိုင္ေပးၾကသည္။
    အိမ္ပံုစံကိုကိုမိမိတို႔ႀကိဳက္သလိုေဆာက္လုပ္ၾက၏လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခန္႕ကပအို၀္းတိုင္းရင္း
သားတို႔အိမ္သည္ေခါင္ေစာက္ပံုစံမ်ိဳးအိမ္ျဖစ္သည္။ခါးတိုၿပီးျပတင္းေပါက္မရွိေပ။ရွိလွ်င္လည္းတစ္ေပါက္သာ
ရွိတတ္၏ျပတင္းေပါက္မထားျခင္းမွာလည္းပအို၀္းတုိင္းရင္းသားတို႔ေနထိုင္ေသာ ေဒသတြင္ အေအးလြန္ကဲ
ျခင္းေၾကာင္ျဖစ္၏ထုိ႔ျပင္အိမ္ကိုအေမွာင္ခ်ထားျခင္းျဖင့္ အျပင္မွလူသည္အတြင္းသို႔မျမင္ဘဲ အိမ္အတြင္းမွ
လူသည္အျပင္သို႔ျမင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။
    အိမ္အရြယ္အစားသည္ သံုးပင္၊ေလးပင္၊ငါးပင္ အိမ္မ်ားသာျဖစ္ၾက၏ ေခတ္ေပၚပအို၀္းမ်ားသည္ ငါးပင္အိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။အိပ္ခန္းဖြဲ႕ရာ၌အိမ္ခန္း ဧည့္ခန္းႏွင့္မီးဖိုခန္းဟူ၍သံုးခန္းခဲြေလ့ရွိသည္။
ေခါင္ေစာက္အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ေအာက္ဆင့္ကိုျမင့္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊စပါးက်ီႏွင့္ကၽြဲႏြားမ်ားထား
ၾကသည္။ယခင္ကပအို၀္းတို႔၏အိမ္မွာအမိုးႏွစ္ဖက္ခပ္အုပ္အုပ္ျဖင့္ ေလတိုက္ျခင္းမိုးပင္ျခင္း၊ႏွင္းပက္ျခင္း
ဒဏ္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
    ယခုအခါအသိပညာတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္အိမ္မ်ားကိုေဆာက္ၾကေလ၏ အခန္းတိုင္း
တြင္လည္းေလ၀င္ေလထြက္ရေအာင္ျပတင္းေပါက္မ်ားေဖာက္ထားသျဖင့္အိမ္တြင္းတြင္ယခင္ကဲ့သို႔ေမွာင္ေန
ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ႏွင့္အလွမ္းေ၀းေသာေက်းရြာမ်ားတြင္မူ အိမ္ျပတင္းေပါက္ေဖာက္ထား
ျခင္း နည္းေနေပေသးသည္။ျပတင္းေပါက္ေဖာက္ထားေသာက်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္အိမ္မ်ိဳးေဆာက္
လုပ္ေရးကို စည္းရံုးၾကရေပမည္။
   ႏွစ္တိုခံစိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ေဒသတြင္ ထရံကာ၊၀ါးခင္း၊၀ါးတိုင္ထူအိမ္မ်ားကိုေတြ႕ရေပသည္။ အမ်ားအား
ျဖင့္ ပ်ဥ္ေထာင္္ပ်ဥ္ခင္း ၊သြပ္မိုးအိမ္မ်ားကိုသာေတြ႕ရ၏ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏အိမ္ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္
 ထု   ေခၚ အဖီကို ထုတ္ထားေလ့ရွိၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment