ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာလိမ္းခ်ယ္မႈအလွအပအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ မထူးျခားလွေပ။ျခယ္သမႈ
အလွထက္ သဘာ၀အလွမ်ားကိုသာ မက္ေမာၾကာဟန္တူသည္။ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေဆးႏွင့္ (စႏိုး) မိတ္ကပ္မ်ား
ေလာက္သာ သံုး၏ ႏႈတ္ခမ္းမီဆိုးေဆးျဖင့္ ပါးအို႕မ်ားနီေအာင္ဆိုးထားတတ္ၾကသည္။ပါးနီဆိးျခင္းကို ပင္လံု
လြိဳင္လင္ေဒသ ပတ္၀န္းက်င္ ရွိပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာျပဳလုပ္ၾကသည္။အပ်ိဳေဖာ္ ၀င္ စကပင္
စတင္၍အၿမဲမျပတ္ပါးနီဆိုးထားၾကသျဖင့္  အသက္သံုးဆယ္နီးပါးတိုင္ ပါးအို႕မ်ားနီေနတတ္ေလသည္။

0 comments:

Post a Comment