ေမာ္တရား

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႔တြင္ ေအာက္လမ္းဟု ေခၚမည့္  ကုနည္းျဖင့္ ေဆးကုသူမ်ားကို ေမာ္တရား ဟုေခၚသည္။ေမာ္တရားေခၚ  ဆရာသည္ ပအို၀္း ဘာသာလည္း မဟုတ္ ေသာ ဂါထာကို ရႊတ္ဆုိၿပီး လူနာကို ကုသေလသည္ ထုိသို႔ကုသ ရာတြင္ အရက္လည္းပါ၏
ပေယာဂမကင္းသူဟုယူဆေသာေညာင္းညာကိုက္ခဲျခင္း၊အဆိပ္ရွိသည့္ေမြ၊ကင္းသတၱ၀ါမ်ားကိုက္ျခင္း စသည့္ေ ရာဂါမ်ားကိုကုသေပးေလသည္။ထိုဆရာသည္လူနာကုသရန္အတြက္၀က္စြယ္ တစ္လန္ေလာက္ရွိ  ေသာတုတ္ စသည္မ်ားပါေလသည္။
ယခုအခါ၌ကုသနည္းမ်ိဳးမွာပေပ်ာက္သေလာက္ရွိသြားၿပီးျဖစ္သည္။အင္းေလးကန္ရွိပအို၀္းတိုင္းရင္းသား တို႔ေန ထိုင္ေသာ အင္းလ်ားရြာတြင္ တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစသာ က်န္ေတာ့သည္။ 

0 comments:

Post a Comment