ထိုးကြင္းထိုးျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးလိုလိုပင္ေယာက်ၤားမ်ား၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ထိုးကြင္း မင္ေၾကာင္ကို ထိုးႏွံထားေလ့ရွိၾကသည္။ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႔တြင္လည္း ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ ထိုးသည့္ ဓေလ့ ရွိခဲ့သည္။ ရင္ဘတ္၊ေက်ာ ၊လက္ေမာင္း၊ေပါင္ ၊ေျခသလံုး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အနီေရာင္ေဆးမင္ေၾကာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ေဆးမွင္ေၾကာင္ကိုထိုးေလ့ရွိၾကသည္။ ေရွးကအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ကေသာအခါ ေဘာင္းဘီကိုေပါင္ရင္းေလာက္ပင့္၍ ေဆးမင္ေၾကာင္ကို ျပကာ က ၾကေလသည္။

ေရွးအခါကအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ေပါင္တြင္ထိုးကြင္းထိုးထားျခင္းမရွိပါကမိန္းမ ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းခံရသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုးကြင္းထိုးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယာက်ၤားပီသေစရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ထိုးကြင္း မ်ားသည္ တုတ္ပီး၊ဓားပီး၊ ပီယေဆးစသည့္ စြမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အယူအဆ အခ်ိဳ႕ရွိေလသည္။ ယခုေခတ္ လူငယ္ မ်ားတြင္ မူေပါင္တြင္ ထိုးႏွံျခင္း မရွိေတာ့ပဲ အလွအပ သေဘာအျဖစ္ လက္ေမာင္းတြင္ အနည္းငယ္သာ ထိုးၾက ေတာ့သည္။

0 comments:

Post a Comment