တူရိယာႏွင့္သီခ်င္း

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔တြင္ ရိုးရာ တူရိယာ ဂီတ မ်ားရွိ၏ ပအို၀္းရိုးရာ တူရိယာဂီမ်ားအနက္ ေမာင္းမြဴး ေခၚ
ေမာင္းႀကီး ၊ေမာင္းေလာင္ ေခၚ ေမာင္းဆိုင္း ထံုေရာပဲ (ရွမ္းအိုးစည္)တံုထိန္းအိုးစည္တို႔မွာ ထင္ရွားလွသည္။
ေမာင္းမြဴး ေခၚ ေမာင္းႀကီး အကို  သိုင္းကြက္မ်ားနင္း၍ လူႀကီးပိုင္သာ ကၾကသည္က မ်ား၏  ေမာင္းေလာင္းကိုေမာင္းဆိုင္းကို လူငယ္မ်ား စုေပါင္း ကခုန္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရွမ္းအိုးစည္ကိုလည္း လူႀကီးေရာ လူငယ္ပါ သိုင္း ကြက္ျဖင့္ကၾကသည္။  ဤအကမ်ားကို သိုင္းကြက္ႏွင့္  ဟန္ပန္ အမူအယာ ျပ၍ လည္းေကာင္း ၊ ဓားေရး လွံေရးသည့္အသြင္ျဖင့္ ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္လႈပ္ရွား ၍ လည္းေကာင္း ကၾကေလသည္။

ေမာင္မြဴးေခၚ ေမာင္းႀကီးႏွင့္ ေမာင္းေလာင္းေခၚ ေမာင္းဆိုင္းကို မိရိုးဖလာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀ါကၽြတ္ပြဲ     ရွင္ျပဳပြဲ မ်ားတြင္ တီးမႈတ္ၾက ကခုန္ၾကသည္။ ထံုးထိန္းအကမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုၿပီးျဖစ္သည္။
ယခု အခါ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီက  ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိသည္။   ရွမ္းအိုးစည္ကို ပြဲလုဖိုင္ေခၚ ဒံုးလြတ္ပြဲ ၊ ဥပုပ္ဆြမ္းေကၽြးပြဲ ၊ ရွင္ျပဳပြဲ စသည့္ပြဲလမ္းသဘင္ မ်ားတြင္ တီးမႈတ္ က
ခုန္ၾကသည္။ ရွမ္းအိုးစည္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ၀င္ေရာက္က ခုန္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္း သားတို႔သည္ ဤတူရိယာမ်ားကို တီးမႈတ္ကခုန္ၾကေသာအခါ လကၤာကို ရြတ္ဆိုၾကသည္။ လကၤာကို တစ္ဦးဦး
ကတိုင္ေပးၿပီး  အမ်ားက လိုက္၍ ၀ိုင္းဆုၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕လည္းတစ္ဦးစီ သီဆိုမႈ ျပဳၾကသည္။

တေယာ္(တေယာ) ႏွင့္ တင္ဘင္ဂ်ိဳ (ဘင္ဂ်ိဳ) တို႔မွာ ျမန္မာတေယာ ၊ ဘင္ဂ်ိဳႏွင့္ ဆင္ၿပီးတီးမႈတ္ပံုသာကြာေလ သည္။ပအို၀္းတို႔၏ တေယာ္မွာ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ႀကိဳးေလးႀကိဳး မွ ငါးႀကိဳး ေျခာက္ႀကိဳးအထိရွိသည္။
တင္ေခၚ မယ္ဒလင္ႏွင့္ လက္ဆြဲဘာဂ်ာလည္း ရွိေသး၏ တင္ ေခၚ မယ္ဒလင္မွာလည္း သစ္သားကိုထြင္းၿပီး
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းတပ္ထား၏ ။ တကြာ၀ါ ႏွင့္ တကြာပစီ မွာ ပါးစပ္ျဖင့္ မႈတ္ေလ့ရွိၾကသည္။
တကြာ၀ါ မွာ ၀ါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား၍ တကြာပစီ မွာ သံေခြေကာက္ႏွင့္ ေၾကးျပားတပ္ထား၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယာ
လုပ္ငန္း ၊ၿခံလုပ္ငန္း ဆင္းခ်ိ္္န္တြင္ လည္းေကာင္း ၊ ကာလသားမ်ား လူပ်ိဳ လွည့္ခ်ိန္တါင္ လည္းေကာင္း
မႈတ္ေလ့ရွိၿပီး ၊ ၀ီ ၀ီ ဟုျမည္၏ မႈတ္သူ၍ ေလအေလ်ာ့အတင္း၊ႏႈတ္ခမ္းအဖြင့္အပိတ္ကိုလိုက္၍ အသံတိုရွည္
ထြက္ေလသည္။

ပီပလြီ ၊ ေတာင္လစ္ ပီပထံု တို႔မွာ ၀ါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တူရိယာမ်ားျဖစ္၏ ပီပလြီ မွာ ျမန္မာ ပေလြႏွင့္ ဆင္၏ သို႔ေသာ္ အသံကြာျခားသည္။ ႏြားေက်ာင္းခ်ိန္ ၿခံယာဆင္းခ်ိန္ အားလပ္ခ်ိန္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား မႈတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေတာင္းလစ္ မွာ ၊ တဆစ္၀ါး ေခၚ ၀ါးရွည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္၍  ထိပ္အစြန္းပိုင္း၌ ဘူးသီးေျခာက္
တပ္ဆင္ထား၏ ပီပလြီ ထက္  အသံပိုစံုသျဖင့္ နားေထာင္၍ ပိုေကာင္း၏ လူပ်ိဳ မ်ားႏွစ္သက္ၾကသည္။
ညဘက္ လူပ်ိဳ လွည့္သည့္အခါ ညသန္းေခါင္ တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္တြင္  မႈတ္ေလ့ရွိသည္။ ေတာင္းလစ္ မွာလည္း
တဆစ္၀ါးေခၚ ၀ါးရွည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး လူပ်ိဳ ကာလသားမ်ား ႏြားေက်ာင္းခ်ိန္တြင္  မႈတ္ေလ့ရွိသည္။
ကေလးမ်ားလည္းမႈတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အထက္ပါ ရိုးရာ တူရိယာမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလၿပီ။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား တို႔တြင္ တူရိယာႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး သီဆိုေသာ သီခ်င္းဟူ၍ မရွိသေလာက္ ပင္ျဖစ္သည္။
သီဆိုေသာ သီခ်င္းမ်ားမွာ သီခ်င္းဟု ေခၚရျငားေသာ္လည္း ေငါင္းတြယ္ ေခၚလကၤာမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ မယ္ဒလင္ ၊ ဘာဂ်ာ တူရိယာမ်ား ကို လူပ်ိဳလွည့္ေသာ အခါ မွသာ တီးမႈတ္ေလ့ရွိသည္။ ယခုေခတ္ အခါတြင္
ကား မယ္ဒလင္ တူရိယာ ျဖင့္လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းကို မေတြ႔ရသေလာက္ ပင္ျဖစ္၏ ဘာဂ်ာျဖင့္ လူပ်ိဳလွည့္ျခင္းကို
အခ်ိဳ႕ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားအနည္းငယ္ သာရွိေနေပသးသည္။

0 comments:

Post a Comment