အက

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အကတြင္ သိုင္းအကႏွင့္ ရိုးရာ အကဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ေမာင္းဆိုင္း တီးသည့္ အခါ တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက သိုင္းကြက္ နင္း၍ ကေလ့ရွိၾကသည္။ ထံုထိ္န္း အိုးစည္ႏွင့္ ထံုေရာ ပဲ ေခၚရွမ္းအိုးစည္ ကို တီးသည့္အခါတြင္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ ဒူးတစ္ဘက္ညြတ္ၿပီး လက္ကေလး ေျမာက္ကာ ေျမာက္ကာ ႏွင့္ ကေလ့ရွိၾကသည္။ ဤအကမွာ ရိုးရိုးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး ယဥ္သည့္အျပင္ အျခား ကခ်င္သည့္ မည္သူမဆို၀င္ေရာ၍ ကႏိုင္ေလသည္။အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သိုင္းကြက္မ်ားျဖင့္ ကေလ့ရွိၾက၏ ယခု ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ားက ႀကီးမွဴး၍ ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ဓေလ့ရိုး ရာကိုအေျခခံၿပီး ေခတ္ႏွင့္ ညီေအာင္ ေခတ္သစ္အကမ်ားကို တီထြင္၍ ကၾက ေလသည္။

0 comments:

Post a Comment