ပအို၀္းႏွင့္မြန္

  သု၀ဏၰဘူမိေဒသတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ဆံေနထိုင္ခဲ့ၾက
သည္ဟုဆိုင္ႏိုင္သည္။ ဦးဘသန္း၏ေက်ာင္းသံုးျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း၏အလိုအရ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ ၿမိဳ႕ျပတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ရွိႏွင့္ၿပီး ေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

        ပအို၀္းဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ပင္စံုေတာရဆရာေတာ္၏ သု၀ဏၰပကာသနီက်မ္း စာအုပ္တြင္
မႏုဟာမင္းသည္ အရမညမင္း၏သားေတာ္ျဖစ္၏ အရမညမင္း၏ခမည္းေတာ္မွာ မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မယ္ေတာ္မွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေပသည္။
    အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေထာက္လွ်င္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေအာက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေရာယွက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းထင္ရွားေပသည္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မြန္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေပသည္။
               အခ်ိဳ႕သက္ႀကီးရြယ္အို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေတာင္သားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္း သားအႏြယ္ဟု ယူဆေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ေတာင္သားတို႔သည္ ပ်ဴအႏြယ္ဟုယူဆျခင္း၊ပအို၀္းတို႔ႏွင့္ ဘာသာစကားတူညီမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သားလူမ်ိဳးသည္ သီးျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
                  

0 comments:

Post a Comment